Monthly Archive: august 2012

Oppstart for katekesen skoleåret 2012/2013

Velkommen til et nytt år med katekese og konfirmantundervisning
i St. Hallvard menighet!

Velkommen også til alle nye og «gamle» kateketer som allerede har
hatt et første møte og gleder seg til å møte katekesebarna. Dere får ha
lykke til og Guds velsignelse i deres tjeneste!

Bilde (over) fra katekersamling 23. august.

Alle familier med barn som går i 1.-10. klasse skal nå ha fått brev i posten med informasjon om katekese og konfirmantkurs. Har du ikke fått brev? Ta kontakt!
Invitasjonsbrev og påmeldingsskjemaer ligger også på menighetens nettsider sthallvard.katolsk.no.

Oppstart for undervisningen i september 2012:
1. klasse: 2. september rett etter familiemessen: Barnas Dag!
2.-7. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.
8. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.
9. og 10. klasse: 22. september kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene.

Søndagsskole
På alle søndager i messene kl 11 er det søndagsskole for barn opp til Førstekommunionsalderen. Når Ordets liturgi begynner, dvs. etter «Gloria», går barna ut av kirken og inn i menighetssalen sammen med søndagsskolelæreren. Barn under 4 år skal ha voksenfølge. Her blir de kjent med evangeliet på en måte som er tilpasset barna (f.eks. dramatisering, fortelling). Barna synger og ber sammen. Til nattverden går barna tilbake inn i kirken. Vel møtt! OBS: Det er ikke søndagsskole i familiemessen 1. søndagen i måneden!

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag. Tlf 2330313/ 48957391/ e-post: angelika.wimmer@katolsk.no

Bredtvet, Nesodden og engelsk messe i september

Første søndag i september (2/9) starter våre messer på Bredtvet opp igjen; messe på norsk hver søndag kl 09.00, og messer på forskjellige språk (polsk, vietnamesisk, tamil og fransk) lørdager kl 18.00.

2. september feires også den første messen på Nesodden etter sommer; det blir som vanlig messe i Skoklefall kirke hver 1. og 3. søndag i måneden kl 13.30.

Søndag 2. september flyttes også de engelske søndagsmessene i St Hallvard kirke tilbake til vanlig tid; kl 16.00.

Ekteskapskurs og Troskurs

I siste nummer av søndagsbladet leser vi:

Ekteskapskurs

Ekteskapskurs er obligatorisk for alle som ønsker å gifte seg i Den katolske kirken. St. Hallvard har slike kurs som går over fem kvelder. Dere kan gå på våre kurs enten dere er medlemmer av St. Hallvard eller ikke og enten dere skal gifte dere i St. Hallvard kirke eller i en annen kirke. Neste kurs på norsk starter onsdag 19. september. Ekteskapskurs på engelsk starter 9. oktober.

Kurs przedmalzenski w jezyku polskim rozpocznie sie w czwartek 13.wrzesnia o godz.18.30. Zakonczenie kursu w czwartek 08.listopada adoracja Najswietszego Sakramentu o godz.17 i Msza sw. o godz.18.00.

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informa¬sjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september. Troskurs på engelsk er også annenhver mandag, første gang 10. september. Begge kursene slutter i første halvdel av juni neste år.

Bilder fra Mariaprosesjonen 18. august 2012

BILDER FRA MARIAPROSESJON FRA ST HALLVARD TIL ST OLAV KIRKE LØRDAG 18. AUGUST 2012

(Bilder tatt av Marianne Aga)

KATEKETER ØNSKES TIL ST. HALLVARD MENIGHET!

KATEKETER ØNSKES TIL ST. HALLVARD MENIGHET!

Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn/ungdommer én lørdag i måneden?

Føler du tilhørighet til Den Katolske Kirke og har en bevisst religiøs identitet?

Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?

Har du lyst til å være del av et hyggelig og inspirerende miljø?

Vi kan tilby veiledning, undervisningsmateriale, kurs, retrett. La deg utfordre som troende menneske ved å møte barna, få erfaring i undervisning og gruppeledelse og bli kateket! Oppstart av katekesen er lørdag 8. september 2012. Ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende samtale!

Angelika Wimmer – Katekesekoordinator St. Hallvard menighet
Enerhauggata 4 – 0651 Oslo
angelika.wimmer@katolsk.no – tlf. 23303200 – sthallvard.katolsk.no

Informasjon i siste nummer av Søndagsbladet

Fra søndagsbladet for søndagene 5. august, 12. august og 19. august – hele bladet kan leses her (pdf-fil):

Mariaprosesjon 18. august
I anledning festen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen 15. august, vil det
bli arrangert en prosesjon lørdag 18. august. Prosesjonen starter fra St. Hallvard kirke kl 16:30 og avsluttes med messe i St. Olav domkirke kl 18:00 ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.

Kontaktklubben
Kontaktklubben starter opp igjen etter sommerferien onsdag 22. august. Det feires messe kl 11:00 i kirken med etterfølgende lunsj og hyggelig samvær i menighetssalen. Ta med gevinst til utlodning.

Ekteskapskurs
Ekteskapskurs er obligatorisk for alle som ønsker å gifte seg i Den katolske kirken. St. Hallvard har slike kurs som går over seks kvelder. Dere kan gå på våre kurs enten dere er medlemmer av St. Hallvard eller ikke og enten dere skal gifte dere i St. Hallvard kirke eller i en annen kirke. Neste kurs på norsk starter onsdag 29. august. Kunngjøring av dato for ekteskapskurs på engelsk følger senere.

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)
Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informa¬sjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september. Troskurs på engelsk er også annenhver mandag, første gang 10. september. Begge kursene slutter i første halvdel av juni neste år.

Invitasjonsbrev til katekese

Denne og neste uke jobber kontoret med utsendelse av invitasjoner til kommende skoleårs katekese: 1. klasse inviteres til sin klasse etter familiemessen hver måned, 2. og 3. klasse inviteres til foreberedelse til førstekommunion og 8. klasse inviteres til å begynne på konfirmantundervisning. Vi sender også ut brev til barn i 4. til 7. klasse som allerede har begynt i katekesen, for å informere om kommende års program.

I år har vi hele tre årskull til konfirmantundervisning, 8. klasse samt de elevene som nå begynner i 9. og 10. klasse, og som i fjor deltok i konfirmantforebredelsen, de skal få brev med informasjon om kommende års opplegg.

I alt har vi 1833 registrerte barn i menigheten fra 1. til og med 10. klasse.

Invitasjonsbrev og påmeldingskjema kan man lese for BARNA og for KONFIRMANTENE.