Monthly Archive: februar 2013

Tilbud til familier, barn og unge

Barnekor i familiemessen søndag 3. mars: Alle barn som har lyst til å være med å synge i barnekoret i familiemessen er hjertelig velkommen til en øvelse før messen – kl 10.15 i lille menighetssal i 2. etasje. Vel møtt!

Kontakt: Sr. Faustyna Walczak: faustynawalczak@gmail.com

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse:
1. klasse: søndag 3. mars
2.-7. klasse: lørdag 9. mars
9. og 10. klasse: lørdag 16. mars (8. kl på tur 15.-17. mars)
Vel møtt!

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
St. Hallvard ungdomslag møtes hver mandag i kirken til messe kl 18:00 og hyggelig samvær etter messen med mat. Alle ungdommer i menigheten er velkommen.

FAMILIETREFF 2. mars
Menighetens småbarnsfamilier er invitert til familietreff lørdag 2. mars kl 14.30-17. Mer informasjon kommer snart, men hold av dagen allerede nå!

Katekesekoordinator Angelika Wimmer kan kontaktes på angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider Audun Drivenes kan kontaktes på audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 eller 40436427.

Katolsk Forum i St. Hallvard – 13. mars

Onsdag 13. mars inviterer vi til vårt første Katolske Forum.Vi begynner med messe kl 18:00 med påfølgende samling i menighetsalen Det blir enkel servering

I Troskongregasjonens anbefalinger for Troens år, anmodes vi om å rette særlig oppmerksomhet mot Jomfru Maria, Kirkens forbilde “som for hele de utvalgtes samfunn lyser som et forbilde på alle dyder.”

Vårt første Katolske Forum vil derfor være: “Maria Jesu mor og Kirkens mor,- vår mor.” v/ Sr Anne Lise Strøm, Lunden kloster.

Alle er hjertelig velkomne.

Bispevisitas i St Hallvard menighet

Som kjent vil biskop Bernt Eidsvig visitere St Hallvard menighet kommende helg, her er en del av programmet:

Søndag 24. februar
Kl. 11.00 Pontifikalmesse
Kl. 12.00 Kirkekaffe
Kl. 13.00 Møte med menighetsråd og finansutvalg
Kl. 14.30 Middag
Kl. 15.30 Møte med menighetens utvalg, katekese, nasjonale grupper, Fransiskushjelpen og enkeltpersoner
Kl. 18.00 Avreise

Mandag 25. februar
Kl. 09.00 Møte med staben
Kl. 09.30 Mote med menighetens prester
Kl. 10.00 Gjennomgang av ulike ting i menigheten
Kl. 11.00 Messe
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 12.30 Avreise

Ny menighet i Groruddalen

katolsk.no kan vi lese følgende nyhet, som får stor betydning for St Hallvard menighet – siden vi vil avgi ca 7000 medlemmer til den nye menigheten:

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo oppretter den 15. mars 2013 et nytt sogn i bispedømmet. Det nye sognet vil omfatte omtrent hele det området som vanligvis kalles Groruddalen. Sognets nøyaktige grenser, som per dags dato er ute på høring, vil være fastlagt innen opprettelsen den 15. mars. Det er mulig å si sin mening om hvor grensene bør gå innen 1. mars. Sognet stilles under beskyttelse av St. Johannes apostel og evangelist. Menighetsopprettelsen skjer uavhengig av en eventuell bruk av Bredtvet kirke.

Fastemandat for Kirken i Norge 2013

1. Fastetidens 40 dager gir oss og alle kristne en anledning til å forberede oss til påsken gjennom en alvorlig granskning av våre liv, intens bønn, faste og bot. Fastetiden er også en tid for omsorg for dem som er i nød.

2. For at vi alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter Kirken visse dager for bot. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag (i år 13. februar) og langfredag (i år 29. mars) skal overholdes som faste- og abstinensdager for hele Kirken. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på kjøtt. Abstinensloven påligger den som har fylt 14 år. Fasteloven binder den som er myndig inntil fylte 60 år. Sykdom og andre spesielle omstendig­heter kan gi unntak fra disse lover.

3. Hver fredag året gjennom er bots­dag. Likeledes er tiden fra askeonsdag til påsken botstid. Unntak gjelder når det inntreffer søndag eller høytid. En vanlig form for fredagsbot er å avstå fra å spise kjøtt. Alternativt kan fredagsboten ellers gjennomfø­res ved annen form for faste, f.eks. ved å gi mer opp­merksomhet enn ellers til familien, fatti­ge, syke, gamle eller ensomme eller ved å delta i felles bønn, den hellige Messe, sakramentstil­bedelse, korsveis­andakt eller lig­nende. Bidrag til Caritas Norges fasteaksjon anbefa­ler vi til alle i denne tiden.

Vi ønsker oss alle en velsignet fastetid.
Tromsø/Oslo, 25. januar 2013

Msgr. Berislav Grgić – biskop-prelat av Tromsø

Msgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg – biskop av Oslo, apostolisk administrator av Trondheim

Nye menigheter i Oslo – hvor skal grensene gå?

13febr_oslo_menigheter
Oslo katolske bispedømme planlegger å opprette flere menigheter i Oslo, og skriver derfor:

Om ikke så lenge blir det sannsynligvis opprettet nye katolske menigheter på Mortensrud (sørøstre Oslo) og på i Groruddalen/ nordvestre Oslo). Rundt en fjerdedel av Norges katolikker berøres. Tiden for flere menigheter i Oslo er forlengst inne. …

… Etter hvert har antall katolikker i Oslo-menighetene vokst til over 33.000 registrerte pluss flere tusen uregistrerte. Opprettelsen av flere menigheter er derfor ingen vanskelig beslutning. Men beslutningsgrunnlaget for den nøyaktige grensedragningen må være best mulig. I grove trekk gir de nye menighetenes grenser seg av seg selv. Men det er også en rekke områder som er «på vippen», altså der det ikke er så opplagt hva som er deres mest tjenlige tilhørighet.

Oslo Katolske Bispedømme ber derfor om innspill fra berørte (folk som bor i områdene) og fra folk med kvalifiserte synspunkter (f. eks. folk som har bodd i områdene, eller som har god greie på byplanlegging og kommunikasjonsmidler). …

LES MER OM DETTE HER.

FAMILIETREFF 2. mars

Menighetens småbarnsfamilier er invitert til familietreff lørdag 2. mars kl 14.30-17. Mer informasjon kommer snart, men hold av dagen allerede nå!

Katekesekoordinator Angelika Wimmer kan kontaktes på angelika.wimmer@katolsk.no – telefon 23303200/13.

Barne- og ungdomsarbeider Audun Drivenes kan kontaktes på audun.drivenes@katolsk.no – telefon 23303200/03 eller 40436427.

Troens år i St. Hallvard kirke

St. Hallvard kirke feirer Troens år med flere arrangementer i vårsemesteret. Vi ønsker å invitere alle til å delta i disse arrangementene.

16. februar 2013 – Troens dag i Troens år

En dag til inspirasjon og refleksjon
kl 11.00 Messe og deretter Inn legg og diskusjoner i menighetssalen v/ P Janusz Fura, p Jon Atle Wetaas og NUK’s representant Kristina Voigt. Lunch vil bli servert. Dagen avsluttes med Vesper.

13. mars 2013 – Katolsk Forum i St. Hallvard

kl 18.00 Messe med påfølgende samling i menighetssaken: sr Anne Lise Strøm, Lunden kloster; “Maria Jesu mor og Kirkens mor, vår mor.”

10. april 2013 – Katolsk Forum i St. Hallvard

kl 18.00 Messe med påfølgende samling i menighetssalen: Mette Nygaard: “Om gamle og nye pilegrimsmål”. I dag ser mange på pilegrimsreiser som et kjekt og atletisk feriemål, men den store magneten for mange mennesker, både før og nå, er å nå frem til et hellig sted som gir sælebot for både kropp og sinn”.

15. mai 2013 – St. Hallvardsdagen

kl 11.00 Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig

kl 18.00 Vesper i ruinparken, St. Hallvardruinene

kl 19.00 Konsert i menighetssalen m/ pianist Wolfgang Plagge og fiolinist Annar Follesøe

Bispevisitas 24. og 25. mars

I anledning biskops Bernts visitas i vår menighet, håper vi at noen kan bake kaker. Hvis du har anledning til å bake, vennligst ta kontakt med menighetskontoret. Kaker som er lagt ferdige på fat, kan leveres i menighetsalen søndag morgen 24. februar. Kaker som leveres hele, må leveres lørdag 23. februar til avtalt tid. Tidspunktet avtaler du med menighetskontoret når du melder fra at du kan bake.

Kirkekaffe

Mange grupper i menigheten er veldig flinke til å bidra med å arrangere kirkekaffe. Det setter vi alle stor pris på! I lange perioder er også kirkekaffe-listen fulltegnet for lange perioder. Det er vi også svært takknemlige for. Nå er vi inne i en periode hvor det har vært litt tungt å fylle listen, og vi har stor forståelse for at noen av dere har bidratt mye og er litt slitne.

Palmegrener

Det er nå satt ut kurv bak i kirken til innsamling av fjorårets palmegrener. Palmegrenene må legges i kurven i god tid før askeonsdag som er onsdag 13. februar.

Troens Dag – 16. februar

St. Hallvard menighet ønsker velkommen til Troens Dag i Troens År. En dag til inspirasjon og refleksjon. 16. februar 2013 i lille menighetsal – Vi starter dagen med messe kl 11.00.

Deretter blir det innlegg med tid til refleksjoner og diskusjoner etter hvert innlegg. Vi har valgt ut noen av punktene i Pavens Hyrdebrev om Troens år til fordypning og ettertanke. Våre innledere er p. Janusz Fura ss.cc, p. Jon Atle Wesaas o.p og representant fra NUK Kristina Voigt

P. Janusz Fura ss.cc – Å være kristen, fra Urkirken til i dag
P. Jon Atle Wesaas o.p – Ubi caritas et amor – Der kjærlighet finnes der er Gud .
Kristina Voigt – Hvorfor er Troens år viktig for ungdommer?
Sr. Anette Moltubakk – Om Bønn og kall
P. Jon Atle Wetaas o.p -Troens År og den treenige Gud.

Dagen avsluttes med Vesper i kirken kl 17:00. Det vil bli servert kaffe før vi starter, og lunch ca kl 13:00. For dette vil vil gjerne ha kr. 50,- fra hver deltager.

Åpent hus!

Hver første og tredje torsdag hver måned er det Åpent hus i menighetssalen klokka 18:30, rett etter kveldsmessen.

Her møtes vi til en kaffekopp og en uformell prat om stort og smått som angår katolsk tro.
Ofte tar vi opp temaer som har tilknytning til kirkeårets fester og helgener. Denne våren tar vi ellers for oss emner fra Livgivende tegn, en bok av Scott Hahn, som omhandler ulike katolske skikker og deres bibelske røtter. Vi bruker boka kun som utgangspunkt for samtale, og det er naturligvis ikke noe forutsetning at du har eller har lest denne boka.

På Åpent hus kan du treffe både katolikker med mangeårig fartstid og ganske ferske konvertitter, og vi vil gjerne knytte til oss flere deltagere. Spesielt velkomne er dere som går på menighetens troskurs. Det er ingen påmelding, og du trenger selvsagt heller ikke møte opp hver gang.

Åpent hus er en del av menighetens caritative arbeid, og vi ønsker å være et møtested for å lufte tanker om tro og tvil, og ikke minst for å lære av hverandre.

Velkommen!