Monthly Archive: mars 2014

Marriage preparation course in St. Hallvard’s church

These are the dates for the marriage preparation course in English – SPRING 2014:

Wednesdays: 19 March, 2 April, 23 April, 7 May, 21 May

On this page you find more information about the course, including this:

Marriage preparation is obligatory for everyone who want to enter a sacramental marriage. St. Hallvard’s parish runs marriage preparation courses in Norwegian, Polish and English.

Please contact Fr. Oddvar Moi (oddvar.moi@katolsk.no) for the English course. Place: St. Hallvard church, Oslo. Time: 18.30 – 20.00. Price: NOK 500,-.

FAMILIETREFF LØRDAG 29. MARS

Kjære alle familier

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 29. mars kl. 14.30-17.00 på familietreff! Tema for familiedagen vil være fasten. Påmelding til Audun.

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! Vi ber om at alle familier skal ta med seg en matrett til felles koldtbord.

Katekesekoordinator Angelika: angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider Audun: audun.drivenes@katolsk.no/ telefon40436

Fra søndagsbladet 9. mars

Notiser:

– Husk å støtte fasteaksjonen. Ta gjerne med fastebøsse fra kirken i dag.

– 15. mars kl 16:30 avholder Oslo veterankor konsert i St. Hallvard kirke. kaffeservering i menighetsalen etterpå.

– Katolsk forum- Asker og Bærum – søndag 16. mars: Al Mukhales-senteret i Syria.

– 8. klassekonfirmantene reiser på weekend til Mariaholm 14.-16. mars

Caritas fasteaksjon 2014

Caritas fasteaksjon – Felles ansvar for en bedre framtid
Kjære venner!

Årets fasteaksjon setter fokus på vårt felles ansvar for å skape utvikling og bygge en bedre framtid for alle. I kirkens sosiallære er solidaritet og subsidiaritet to grunnpilarer, vi skal vise solidaritet med de som har minst, samtidig som at beslutninger som påvirker folks framtid bør tas der livet leves og av de som er involvert.
For Caritas er derfor lokal forankring svært viktig. Ved å støtte mennesker til selv å finne løsninger på egne utfordringer skapes ikke avhengighet til bistand utenfra og man sikrer at løsningene er tilpasset lokale forhold. I våre prosjekter gir vi derfor enkeltmennesker og lokalsamfunn redskaper til selv å endre sin livssituasjon og fremtid. Les mer om årets fasteaksjon på www.caritas.no.
Støtt Fasteaksjonen 2014 ved å benytte giroen under. Du kan også gi din gave direkte til kontonummer 8200.01.93433 eller gi et bidrag på våre hjemmesider. Merk innbetalingen ”Fasteaksjonen 2014”.

Vi håper at du har mulighet til å støtte Caritas’ viktige arbeid. Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen,

Bernt Eidsvig Can. Reg. – Berislav Grgic – Martha Rubiano Skretteberg
Biskop av Oslo og Trondheim – Biskop av Tromsø – Generalsekretær i Caritas Norge

Caritas Norway’s Lenten campaign 2014: ”Common responsibility for a better future”

Dear friends!

The focus of this year’s Lenten campaign is our common responsibility to create development and build a better future for all. Catholic social teaching tells us that we should all show solidarity with those that have the least, and that decisions that have an impact on people’s future should be made by those involved.
Every development project is a partnership and local involvement is very important in all of Caritas’ work. By supporting people to find their own solutions to the challenges they are facing, we avoid creating dependency on foreign aid and make sure that the initiatives are adapted to the local setting. Through our projects, individuals and communities are given the tools to change their own life and future. You can read more about this year’s Lenten campaign at www.caritas.no.
Support Caritas’ Lenten Campaign by using the check below. You can also donate directly to account number 8200.01.93433 or use our online service at www.caritas.no. Mark your donation with “Fasteaksjonen 2014”.
We hope you have the opportunity to support the important work of Caritas Norway. Thank you for your help!

Yours sincerely,

Bernt Eidsvig Can. Reg. – Berislav Grgic – Martha Rubiano Skretteberg
Bishop of Oslo and Trondheim – Bishop of Tromsø – Secretary General of Caritas Norway

Akcja w okresie postu 2014: Wspólna odpowiedzialność za lepszą przyszłość

Drodzy Przyjaciele!

Uwaga tegorocznej akcji w okresie postu skoncentrowana jest na naszej wspólnej odpowiedzialności za zapewnienie rozwoju i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Społeczna nauka Kościoła opiera się na dwóch podstawowych zasadach, solidarności i subsydiarności. Wykazać powinniśmy się solidarnością z najbiedniejszymi, a jednocześnie, decyzje wpływające na przyszłość ludzi powinny być podejmowane w konkretnych okolicznościach życiowych i przez tych, których to dotyczy.

Dlatego też, powiązanie z lokalnymi warunkami posiada dla Caritasu ogromne znaczenie. Pomocy ludziom w znalezieniu własnych rozwiązań dla stojących przed nimi życiowymi wyzwaniami udziela się nie poprzez tworzenie zależności od pomocy z zewnątrz ale znajdując rozwiązania przystosowane do lokalnych wyrunków. Nasze projekty wyposarzają wobec tego jednostki i lokalne społeczności w narzędzia pozwalające samemu zmienić swoją sytuację życiową i przyszłość. Przeczytaj więcej na temat tegorocznej Akcji w okresie postu na www.caritas.no.

Wesprzyj Akcję w okresie postu 2014 posługując się załączonym blankietem giro. Możesz również przekazać datek bezpośrednio na numer konta 8200.01.93433 lub przekazać pomoc na naszej stronie internetowej. Wpłatę zaznacz jako ”Fasteaksjonen 2014”.

Mamy nadzieję, że masz możliwość wsparcia ważnej pracy Caritasu. Dzięki za pomoc!

Z poważaniem

Bernt Eidsvig Can. Reg. – Berislav Grgic – Martha Rubiano Skretteberg
Biskup Oslo i Trondheim – Biskup Tromsø Sekretarz generalny Caritas Norwegia

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme

Slik skriver biskopen askeonsdag 2014:

Fastetidens 40 dager gir oss som kristne en anledning til å forberede oss til påskefesten gjennom samvittighetsransakelse, bønn, faste og bot. Fastetiden er også en tid for omsorg for dem som er i nød. Ved å følge Jesus på veien til Jerusalem får vi muligheten til å ta nye valg for våre liv.

For at vi alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter Kirken visse dager for bot. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag (i år 5. mars) og langfredag (i år 18. april) skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si å gi avkall på kjøtt. Abstinensbudet påligger den som har fylt 14 år. Fastebudet binder alle mellom fylte 18 år og fylte 60 år. Sykdom og andre spesielle omstendigheter kan gi unntak.

Hver fredag året gjennom er botsdag. Likeledes er tiden fra askeonsdag til påsken en botstid. Søndager og høytidsdager er ikke botsdager. En vanlig form for fredagsbot er å avstå fra å spise kjøtt. Alternativt kan fredagsboten ellers gjennomføres ved annen selvvalgt form for faste, f.eks. ved å gi avkall på alkohol, tobakk eller søtsaker, ved å vie mer oppmerksomhet enn ellers til familien, fattige, syke, gamle eller ensomme, eller ved å delta i felles bønn, den hellige messe, sakramentstilbedelse, korsveisandakt eller lignende. Bidrag til Caritas Norges fasteaksjon anbefaler vi til alle i denne tiden.

Biskop Bernt I. Eidsvig