KIRKEVERT – HVA ER DET?

Det er vi som deler ut salmebok og søndagsblad når du kommer til høymessen, vi
som samler inn kollekt, og prøver å holde litt ro og orden. En av oss som nå
slutter skriver “jeg vil takke for de årene jeg har vært kirkevert – det har vært
veldig givende å ha en slik oppgave i kirken. Jeg har blitt kjent med mange
hyggelige mennesker”.

Får ikke du lyst til å bli kirkevert?

I år er det slik at flere kirkeverter slutter, noen hører til St. Johannes menighet og
ønsker naturlig nok å fortsette der. Så da er det plass for nye kirkeverter i St.
Hallvard., noen som kan stille opp et par ganger i løpet av en 8-10 ukers periode,
litt oftere rundt de store høytidene.

Vil du vite mer og ønsker å bli kirkevert, kan du henvende deg til
menighetskontoret eller til Peggy Bruce på sms 93066163 eller epost
mmbruce@frisurf.no