Caritas fasteaksjon 2014

Caritas fasteaksjon – Felles ansvar for en bedre framtid
Kjære venner!

Årets fasteaksjon setter fokus på vårt felles ansvar for å skape utvikling og bygge en bedre framtid for alle. I kirkens sosiallære er solidaritet og subsidiaritet to grunnpilarer, vi skal vise solidaritet med de som har minst, samtidig som at beslutninger som påvirker folks framtid bør tas der livet leves og av de som er involvert.
For Caritas er derfor lokal forankring svært viktig. Ved å støtte mennesker til selv å finne løsninger på egne utfordringer skapes ikke avhengighet til bistand utenfra og man sikrer at løsningene er tilpasset lokale forhold. I våre prosjekter gir vi derfor enkeltmennesker og lokalsamfunn redskaper til selv å endre sin livssituasjon og fremtid. Les mer om årets fasteaksjon på www.caritas.no.
Støtt Fasteaksjonen 2014 ved å benytte giroen under. Du kan også gi din gave direkte til kontonummer 8200.01.93433 eller gi et bidrag på våre hjemmesider. Merk innbetalingen ”Fasteaksjonen 2014”.

Vi håper at du har mulighet til å støtte Caritas’ viktige arbeid. Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen,

Bernt Eidsvig Can. Reg. – Berislav Grgic – Martha Rubiano Skretteberg
Biskop av Oslo og Trondheim – Biskop av Tromsø – Generalsekretær i Caritas Norge

Caritas Norway’s Lenten campaign 2014: ”Common responsibility for a better future”

Dear friends!

The focus of this year’s Lenten campaign is our common responsibility to create development and build a better future for all. Catholic social teaching tells us that we should all show solidarity with those that have the least, and that decisions that have an impact on people’s future should be made by those involved.
Every development project is a partnership and local involvement is very important in all of Caritas’ work. By supporting people to find their own solutions to the challenges they are facing, we avoid creating dependency on foreign aid and make sure that the initiatives are adapted to the local setting. Through our projects, individuals and communities are given the tools to change their own life and future. You can read more about this year’s Lenten campaign at www.caritas.no.
Support Caritas’ Lenten Campaign by using the check below. You can also donate directly to account number 8200.01.93433 or use our online service at www.caritas.no. Mark your donation with “Fasteaksjonen 2014”.
We hope you have the opportunity to support the important work of Caritas Norway. Thank you for your help!

Yours sincerely,

Bernt Eidsvig Can. Reg. – Berislav Grgic – Martha Rubiano Skretteberg
Bishop of Oslo and Trondheim – Bishop of Tromsø – Secretary General of Caritas Norway

Akcja w okresie postu 2014: Wspólna odpowiedzialność za lepszą przyszłość

Drodzy Przyjaciele!

Uwaga tegorocznej akcji w okresie postu skoncentrowana jest na naszej wspólnej odpowiedzialności za zapewnienie rozwoju i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Społeczna nauka Kościoła opiera się na dwóch podstawowych zasadach, solidarności i subsydiarności. Wykazać powinniśmy się solidarnością z najbiedniejszymi, a jednocześnie, decyzje wpływające na przyszłość ludzi powinny być podejmowane w konkretnych okolicznościach życiowych i przez tych, których to dotyczy.

Dlatego też, powiązanie z lokalnymi warunkami posiada dla Caritasu ogromne znaczenie. Pomocy ludziom w znalezieniu własnych rozwiązań dla stojących przed nimi życiowymi wyzwaniami udziela się nie poprzez tworzenie zależności od pomocy z zewnątrz ale znajdując rozwiązania przystosowane do lokalnych wyrunków. Nasze projekty wyposarzają wobec tego jednostki i lokalne społeczności w narzędzia pozwalające samemu zmienić swoją sytuację życiową i przyszłość. Przeczytaj więcej na temat tegorocznej Akcji w okresie postu na www.caritas.no.

Wesprzyj Akcję w okresie postu 2014 posługując się załączonym blankietem giro. Możesz również przekazać datek bezpośrednio na numer konta 8200.01.93433 lub przekazać pomoc na naszej stronie internetowej. Wpłatę zaznacz jako ”Fasteaksjonen 2014”.

Mamy nadzieję, że masz możliwość wsparcia ważnej pracy Caritasu. Dzięki za pomoc!

Z poważaniem

Bernt Eidsvig Can. Reg. – Berislav Grgic – Martha Rubiano Skretteberg
Biskup Oslo i Trondheim – Biskup Tromsø Sekretarz generalny Caritas Norwegia