Grunnkurs i troen 2017-18

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Kurset holdes i St. Hallvard   kirkes menighetssal, Enerhauggt. 4, annen hver MANDAG fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15. (Kom gjerne også i messen i kapellet kl 18.00.)

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik at man fullfører hele kurset.

DATOENE FOR KURSET VÅREN 2018    

NB! Ny ukedag i vårsemesteret. Kurset flyttes fra onsdag til mandag. Vårsemesteret har oppstart 8. januar og fortsetter 22. januar,5. og 19. februar, 5. og 19. mars. Kurset avsluttes til påske.

Menighetens kontaktinformasjon:

Enerhauggt. 4, 0651 Oslo
Telefon: 23 30 32 00
e-post: oslo-st.hallvard@okb.katolsk.no

Carlo Le Hong Phuc, menighetens sogneprest, er hovedansvarlig for kurset.                                                                                                                Undervisningen er for tiden delegert til p. Myron Kuspys,

myron.k.m@gmail.com

Mobil: 404 36 427

INTRODUKSJON

Tid og rom i liturgien

TVIL OG TRO

Jeg tror- Amen

OM GUDS ÅPENBARING
Den hellige Skrift og overleveringen av Guds åpenbaring

DEN KRISTNE TROSBEKJENNELSE:

Jeg tror på Gud Fader

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn

Jeg tror på den Hellige Ånd

LITURGI OG LIV                                                                                                                                                         Om liturgiens plass i virkeligheten, hellige steder, kirkebygningens betydning, Alteret og bønneretningen i liturgien, oppbevaring av det helligste sakrament, liturgisk form

KIRKENS SYV SAKRAMENTER                                                                                                               Sakramentene som innvier i det kristne liv: Dåpens sakrament, Fermingens sakrament, Eukaristiens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER                                                                                                                       Helbredelsens sakrament: Botens og forsoningens sakrament, Sykesalvingens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER                                                                                                                                 Sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen: Ordinasjonens sakrament, Ekteskapets sakrament

KRISTEN BØNN                                                                                                                                                         Bønnens plass i kristenlivet

KIRKEN                                                                                                                                                               Guds folk, Kristi legeme, den Hellige Ånds tempel

KIRKEN                                                                                                                                                                     Én, Hellig, Katolsk og Apostolisk

KIRKEN                                                                                                                                                              Kirkens hierarkiske oppbygging, legfolket, et liv viet Gud

LIVET I KRISTUS                                                                                                                                       Menneskets kall, den katolske kirkes sosiallære

Litteratur:
Det finnes mange flere bøker om katolsk tro og lære og om den katolske kirke. Disse og andre bøker kan du finne i St. Olav bokhandel i Akersveien 14:

Den Katolske Kirkes Katekisme, St. Olav forlag 1994

Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007

Joseph Ratzinger: Innføring i kristendommen, St. Olav forlag 1983

Joseph Ratzinger: Liturgiens ånd en innføring, St. Olav forlag 2001

Joseph Ratzinger: Kalt til fellesskap, å forstå Kirken i dag, St. Olav forlag 2004

Dieter Emeis: Å leve med sakrametene, St. Olav forlag 1996

Romano Guardini: Om hellige tegn, St. Olav forlag 1995

Tekster fra Det Annet Vatikankonsil (1962-65) (delvis på engelsk)

Encyklika og pavelig rundskriv

· Bibelen
· Messebok
· Bønnebok
· Arne Fjeld: Katolsk tro og kristenliv.
· Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd

 • Aage Hauken: Den Guddommelige åpenbaring.
  · Hans L. Martensen: Dåb og Gudstro (dansk)
  · Catharina Broomé , o.p. Katolicismen (svensk)
  · Dieter Emeis: Å leve med sakramentene, oversatt av G. W.-Hansen
  · Wilfrid Stiniseen ocd: Maria i bibelen og i vårt liv.
  · Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
  · Richard P. McBrian: Katolsk tro gennem to Årtusinder. (dansk)
  · August Franzen: Katolsk Kirkehistorie, oversatt av G. W.-Hansen.
  · Otto Hermann Pesch: Kort katolsk katekisme.
  ·
  Annen litteratur:
  · Julian of Norwich: Innhyllet i kjærlighet
  · Augustin: Det hvilende hjerte
  · St. Theresa av Avila: Levende vann
  · Brian McNeil.: Kom og følg meg