Grunnkurs i troen 2017-18

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Kurset holdes i St. Hallvard   kirkes menighetssal, Enerhauggt. 4, annen hver ONSDAG fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15. (Kom gjerne også i messen i kapellet kl 18.00.)

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik at man fullfører hele kurset.

DATOENE FOR KURSET HØSTEN 2017  Oppstart  onsdag 6. september. Deretter følger kursdagene 20. september,  4. og 18. oktober. , 1., 15. og 29. november, 5. og 13. desember

DATOENE FOR KURSET VÅREN 2018    

NB! Ny ukedag i vårsemesteret. Kurset flyttes fra onsdag til mandag. Vårsemesteret har oppstart 8. januar og fortsetter 22. januar,5. og 19. februar, 5. og 19. mars. Kurset avsluttes til påske.

Menighetens kontaktinformasjon:

Enerhauggt. 4, 0651 Oslo
Telefon: 23 30 32 00
e-post: oslo-st.hallvard@okb.katolsk.no

Carlo Le Hong Phuc, menighetens sogneprest, er hovedansvarlig for kurset.

Mobil: 458 73 584

Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

DATO/EMNE:

INTRODUKSJON

Tid og rom i liturgien

TVIL OG TRO

Jeg tror- Amen

OM GUDS ÅPENBARING
Den hellige Skrift og overleveringen av Guds åpenbaring

DEN KRISTNE TROSBEKJENNELSE:

Jeg tror på Gud Fader

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn

Jeg tror på den Hellige Ånd

LITURGI OG LIV                                                                                                                                                         Om liturgiens plass i virkeligheten, hellige steder, kirkebygningens betydning, Alteret og bønneretningen i liturgien, oppbevaring av det helligste sakrament, liturgisk form

KIRKENS SYV SAKRAMENTER                                                                                                               Sakramentene som innvier i det kristne liv: Dåpens sakrament, Fermingens sakrament, Eukaristiens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER                                                                                                                       Helbredelsens sakrament: Botens og forsoningens sakrament, Sykesalvingens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER                                                                                                                                 Sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen: Ordinasjonens sakrament, Ekteskapets sakrament

KRISTEN BØNN                                                                                                                                                         Bønnens plass i kristenlivet

KIRKEN                                                                                                                                                               Guds folk, Kristi legeme, den Hellige Ånds tempel

KIRKEN                                                                                                                                                                     Én, Hellig, Katolsk og Apostolisk

KIRKEN                                                                                                                                                              Kirkens hierarkiske oppbygging, legfolket, et liv viet Gud

LIVET I KRISTUS                                                                                                                                       Menneskets kall, den katolske kirkes sosiallære

Litteratur:
Det finnes mange flere bøker om katolsk tro og lære og om den katolske kirke. Disse og andre bøker kan du finne i St. Olav bokhandel i Akersveien 14:

Den Katolske Kirkes Katekisme, St. Olav forlag 1994

Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007

Joseph Ratzinger: Innføring i kristendommen, St. Olav forlag 1983

Joseph Ratzinger: Liturgiens ånd en innføring, St. Olav forlag 2001

Joseph Ratzinger: Kalt til fellesskap, å forstå Kirken i dag, St. Olav forlag 2004

Dieter Emeis: Å leve med sakrametene, St. Olav forlag 1996

Romano Guardini: Om hellige tegn, St. Olav forlag 1995

Tekster fra Det Annet Vatikankonsil (1962-65) (delvis på engelsk)

Encyklika og pavelig rundskriv

· Bibelen
· Messebok
· Bønnebok
· Arne Fjeld: Katolsk tro og kristenliv.
· Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd

 • Aage Hauken: Den Guddommelige åpenbaring.
  · Hans L. Martensen: Dåb og Gudstro (dansk)
  · Catharina Broomé , o.p. Katolicismen (svensk)
  · Dieter Emeis: Å leve med sakramentene, oversatt av G. W.-Hansen
  · Wilfrid Stiniseen ocd: Maria i bibelen og i vårt liv.
  · Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
  · Richard P. McBrian: Katolsk tro gennem to Årtusinder. (dansk)
  · August Franzen: Katolsk Kirkehistorie, oversatt av G. W.-Hansen.
  · Otto Hermann Pesch: Kort katolsk katekisme.
  ·
  Annen litteratur:
  · Julian of Norwich: Innhyllet i kjærlighet
  · Augustin: Det hvilende hjerte
  · St. Theresa av Avila: Levende vann
  · Brian McNeil.: Kom og følg meg