Menighedsprotokol
for

den katholske St. Halvards-menighed

i   Kristiania by (herred

--------------------- fogderi)

begyndt den 1ste januar 1892,

sluttet den 31. december 1918.


                        Ved kongelig resolution af 19de februar 1892 er det naadigst bestemt:

                Prest eller forstander for en ordnet dissentermenighed har at føre en protokol, hvori under særskilte afdelinger indtages
forklaring om:  A)  Indmeldte i menigheden,  B)  Udmeldte af menigheden,  C)  Levende fødte,  D)  Dødfødte,  E) Egteviede (af menig-
hedens prest eller forstander i henhold til dissenterloven af  27de juni 1891 § 9) og  F)  Døde,  alt under iagttagelse af den orden, som
er foreskreven i de hoslagt følgende schemata, der ligeledes bliver at befølge ved affattelsen af den i nevnte lovs § 3 omhandlede
aarlige fortegnelse over de i vedkommende menighed i aarets løb optagne medlemmer, stedfundne udmeldelser, fødsler og dødsfald
samt de i henhold til ovenanførte § 9 udførte egtevielser.  Iøvrigt bliver ved protokollernes førelse samt fortegnelsernes affattelse at
iagttage de nærmere forskrifter, som justis- og politidepartementet  maatte give.
                                                             -----------------------------oo----------------------------
            Justis- og politidepartementet  har med hjemmel i foranstaaende resolution givet følgende specielle forskrifter
angaaende protokollernes førelse:
 1.   Protokollerne skal paa hvert blad indeholde trykte rubriker overensstemmende med de anordnede schemata. Et aftryk af de
    for protokollernes førelse givne forskrifter bliver at indhefte foran enhver ny saadan protokol.
 2.   Forsaavidt den, der er optagen i menigheden, er traadt over fra statskirken, bliver i afdeling A rubrik 10 at indføre en be-
    merkning om, at vedkommende har forevist attest for, at han er lovlig udmeldt af statskirken. Af denne attest skal be-
    kræftet gjenpart medfølge den aarlige fortegnelse ved fremsendelsen til øvrigheden.
 3.   I tilfælde, hvor nøiaktig opgave over fødselsaar (afdeling A rubrik 4, B 4, C 6, D 7, E 6 og F 6) ikke kan meddeles, bør der
    i rubriken angives de grænser, mellem hvilke tvilen bevæger sig, dog (saavidt muligt) ikke udover 5 aar, altsaa f. eks. født
    1831-1835 eller 1832-1834, men ikke 1829-1835.
 4.   I afdeling C (og F) anføres under særskilte løbenummer-rækker for mandkjøn og kvindekjøn alle  l e v e n d e  f ø d t e  børn, om
    de end er døde ganske kort efter fødselen, medens afdeling D alene skal indeholde dem, der fødes uden liv.
 5.   I afdeling E bliver ikke at indtage borgerlig egteskabsstiftelse, selv om egteskabet senere erholder velsignelse af menighedens
    prest eller forstander.
 6.   Et barn, hvis forældre ikke var indtraadte i egteskab med hinanden paa den tid, fødselen foregik, bliver i afdeling C at anføre
    som uegte,  (og forældrene som ugifte), uden hensyn til, om det ved forældrenes senere paafulgte egteskab er bleven legitimeret.
    Dersom forældrene efter barnets fødsel er indtraadte i egteskab, bør anmerkning desangaaende tilføies ved anførselen om barnet
    i nævnte afdeling.
 7.   I tilfælde af, at der maatte findes særlig grund til at betvile riktigheden af en skeet angivelse af, hvem der er et uegte barns
    fader eller moder, bør vedkommende prest eller forstander ved direkte henvendelse meddele den opgive barnefader eller barne-
    moder underretning om den skete anmeldelse og, i tilfælde af at vedkommende benegter dens rigtighed, anmerke dette i
    protokollen.
 8.   Naar der i schemaet begjæres opgave over borgerlig stilling (erhvervsgren), bør denne angives efter personens v e s en t l i g e
    beskjæftigelse. Forener vedkommende flere stillinger, der kan ansees som vesentlige, bør han opføres med dobbelt livsstilling,
    idet hans vigtigste erhvervskilde sættes først, f. eks. gaardbruger og fisker, skibsreder og gaardbruger  o. s. v.  Forøvrigt bør
    stillingens  s p e c i e l e  art angive saa tydelig og nøiagtig som muligt, saaledes at der ved f. eks. benævnelserne arbeider,
    inderst, strandsidder o. lign. tilføies det slags arbeide, hvormed vedkommende hovedsagelig er sysselsat, ligesom ved saadanne
    tjenesteforhold, der baade kan være private og offentlige, forholdets art bør anføres.
 9.   I afdeling F (døde) bliver at indføre foruden dem, der begraves, ogsaa andre medlemmer af menigheden, om hvem det med
    bestemthed vides, at de er omkomne, men hvis lig ikke har været at finde, samt medlemmer af menigheden, der er blevne
    begravede i udlandet. I begge disse tilfælde tilføies bemerkning om, hvor dødsfaldet har fundet sted, saavidt dette vides.
 10.   I afdeling E rubrik 12 bliver at anføre oplysninger om de  e g t e v i e d e s   i n d b y r d e s   s l e g t s k a b  indtil næstsøskendebørn (tre-
    mænninger) overensstemmende med følgende regler:
    a)  For hver egtevielse, som finder sted, bliver saadant spørgsmaal at fremsætte:  Er brudgommen og bruden i slegt  (af samme
         æt, skyldfolk)?
                   Det svar (ja eller nei), der afgives paa dette spørgsmaal, bliver for hvert enkelt brudepar at indføre i nævnte rubrik.
    b)  Besvares spørgsmaalet med ja, anstilles der nærmere undersøgelse angaaende slegtskabsforholdet, og hvis det da viser sig,
         at brudgommen og bruden er  n æ s t s ø s k e n d e b a r n   e l l er   n æ r m e r e   b e s l e g t e d e, optegnes slegtskabsforholdet nøiagtig.
                   Til nærmere veiledning om den maade, hvorpaa slegtskabsforholdet ønskes optegnet, anføres følgende eksempler:
         a. Brudgommen selv og brudens fader er (var) brødre (halvbrødre).
         b. Brudgommen selv og brudens moder er (var) søskende (halvsøskende).
         c. Brudgommens moder og brudens fader var søskende (halvsøskende).
         d. Brudgommens fader og brudens mormoder var søskende (halvsøskende).
                   Anmerkning: Udtryk som besteforældre, onkel, tante, nevø, niece, søskendebørn maa ikke bruges. Forsaavidt slegt-
         skabet ikke bekvemt kan udtrykkes ved ordene: fader, moder, søn, datter, broder, søster, maa man benytte ordene: farfader,
         morfader, farmoder, mormoder, faster, moster, farbroder, morbroder, brodersøn, broderdatter, søstersøn, søsterdatter.
  c)    Viser slegtskabet sig at være f j e r n e r e   e n d   m el l e m   n e s t s ø s k e n d e b ø r n,  bliver i parentes at tilføie: "fjernere end
         næstsøskendebørn", hvorimod yderligere optegnelse af slegtskabsforholdet i dette tilfælde ikke bør finde sted.

                   Forinden de ordnede dissentermenigheders prester overensstemmende med lovens § 9 udfører nogen egtevielse, har de at
  paase tilveiebragt følgende legitimationer fra brudefolkene:

  a)  Garanti for vedkommendes frihed for tidligere forbindelse i form af skudsmaal af sognepresten eller forløfte af to gode mænd;
  b)  forsaavidt nogen af brudefolkene har været gift før, legitimeret oplysning om, hvorledes det foregaaende egteskab er opløst,
       samt om, hvorvidt lovligt skifte er afholdt;
  c)  for faste officerer af land- og søetatens vedkommende tilladelse af kongen eller den norske regjering og for  h v e r v e d e  under-
       officerers og meniges vedkommende tilladelse af batteri-, eskadrons- eller kompagnichefen, approberet af bataljons- eller korps-
       chefen;
  d)  bevis for enkekasseindskud, forsaavidt angaar embedsmænd, apothekere med personligt privilegium og andre statens tjeneste-
       mænd, hvem indskudspligt af kongen med stortingets samtykke maatte være paalagt (lov af 13de mars 1882 § 1 jfr. § 2 og
       kongelig resolution af 17de mars 1884), samt pensionerede embedsmænd og andre indskudspligtige tjenestemænd, der oppebærer
       pension eller vartpenge -- for samtliges vedkommende dog kun, forsaavidt de ikke paa den tid, egteskabet indgaaes, har naaet
       en alder af 60 aar eller bruden en alder af 70 aar;
  e)  oplysning om vakcination for de brudefolks vedkommende, der ikke er konfirmerede i statskirken, og som ikke bevisliggjør at
       have havt de naturlige kopper, samt
  f)  forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, bevis for daab og altergang.


                                                                     -----------------------------o0o----------------------------Aar 1892
A. Optagne i menigheden.   Aar 1892
                                                                                                   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No

Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-
aar.

Fødested
(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn
under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).

1
21 februar
Magnus Grøll, gibser, gift
1863
Bayern
Motzfeldtzgd 16.
St Olafs kath. men.
statskirken
2
Erklæring om børnenes katholske religionsopdragelse
2

Magnus Kamill Grøll
1887
Kristiania
do
do3

Marie Katharina Grøll
1889
Kristiania
do
do4
28 marts
Else Cecilie Halvorsen      ugift
1869
Stavanger
Gruegaden 20.
statskirken

1
Udmeldelsesattest fra Kampens sogneprest 23-3-1892
5

Karoline Kristiansen f. Eriksen Mohilla  gift
1873
Kristiansand
Hammerfestgd 10
St Olafs kath. menigh.
statskirken
1

6

Sr. Theodota Gallasch  ordenssøster
1842
Tyskland
Urtegaden 29
kath. menigh i Neine7

Carl Christian Emil v. Cappelen, mekaniker gift
1864
Danmark
Aakebergveien 40
St Olafs kath. menig.
udmeldt af statskirken


8
39 juni
Sr. Baldegundis Ernst. ordenssøster
1868
Tyskland
Urtegaden 29
kath. menigh. i Neine9

Sr. Gemma Arendt ordenssøster
1867
Tyskland
Urtegaden 29
kath. men. i Neine10

Josefine Straith f. Koch.  gift
1862
Kristiania
Helgesensgd 46
St Olafs kath men.
statskriken
4
Afgiven erklæring om børnenes katholske religionsopdragelse
11

Otto Straith
1884
Kristiania
do
do12

Albert Straith
1886
do
do
do13

Ella Straith
1888
do
do
do14

Thorleif Straith
1890
do
do
do15

Anette Marie v. Cappelen. f. Pedersen  gift
1862
Lier
Aakebergveien 40
Statskirken
kath. kirke

Udmeldelsesattest fra Liers sogneprest 18 juni 1890
16

Axel Joh. Jarmann Jørgensen Horgen.  gift
1861
Horgen i Fron
Fron
St. Olafs kath. men.
statskirken
3

17

Jørg Berge, emissær  gift
1834
Arendal
Steenstrupsgd, 9
do
kath. kirke
3

18

Anna Berge f. Mjelve.  hustru  gift
1836
Molde
do
do
kath kirke
3

19

Marie Berge
1887
Kristiania
do
do20

Andreas Nils Berge
1889
do
do
do
Aar 1892                                                                                               A. Optagne i menigheden. Aar 1892
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No

Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.

Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
21
30 februar
Jens Kristian Berge
1891
Kristiania
Steenstrupsgd. 9
St Olafs kath men22
oktober
Stefani Larsen f. Heier  gift
1869
do
Urtegade 16
St Olafs kat men
statskirken
1
Erklæring om børnenes katholske religionsopdragelse
23

Hjørdis Larsen
1886
do
do
do24
novemb
Mathilde Bade. f. Backke  gift
1868
do
Bækkelaget
do
statskirken

ærklæring om børnenes katholske religionsundervisning
25

Hanna Johannesen f. Sørum. gift
1863
Fredriksstad
Birkelundsgd 1
kath. men. Fredrikstad
statskirken
1
ærklæring om børnenes katholsk religionsundervisning
26

Hjørdis Veronica Johannesen
1892
Fredriksstad
do
do27
decemb.
Robert Wasler  porcelænsmaler.  gift
1861
Tyskland
Markveien 12
kath Menigh. i Porsgrund
evangelisk kirke
4
ærklæring om børnenes katholske religionsundervisning
28

Elfrida Wasler
1884
do
do
do29

Elisabeth Wasler
1886
do
do
do30

Emmanuel Hjalmar Wasler
1888
Porsgrund
do
do31

Cecilia Wasler
1892
Kristiania
do
do

Aar 1893  A. Optagne i menigheden.      Aar 1893

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
1 febr
Karl Karlsen, snedker, gift
1864
Eidsvold
Jens Bjelkesgd. 16
St Olafs kath. men.
katholske kirke
1

2
1 febr.
Marie Karlsen f. Stahl,  gift
1870
Kristiania
do
do
do
1

3
1 febr
Signe Margit Karlsen
1891
16. VII.
do
do
do4
1 mai
Rafaele Barsotti  gibsarbeider  gift
1861
Italien
Trondhjemsveien 26
kath. menig. i Italien
katholske kirke
4

5
1 mai
Eufemia Barsotti f. Barsotti   gift
1861
do
do
do
do
4

6
do
Irma Barsotti
10-10.1885
do
do
do7
do
Adelaide Barsotti
6-1. 1888
do
do
do8
do
Vilielmo Barsotti
7-2. 1889
do
do
do9
do
Archimede Barsotti
24-3. 1891
do
do
do10
25 juni
Dagny Kinten Fernanda Kristensen  ugift
10-2-1873
Fredriksstad
Seilduggd 3
statskirken11
30 juli
Ernestine Wasler f. Leuchtmann
19-9-1858
Tyskland
Markveien 22
den tyske evangeliske stats kirke
katholske kirke
4

12
1 decemb
Albert Martinus Josef Heyer, murer.  gift
13-3-1858
Kristiania
Helgesensgd 3
St Olafs kath. menigh.
do
1

13
do
Marie Evensen  (Heyers hustru)  gift
18-11-1853
do
do
do
do
1

14
do
Henrik Ernst Heyer
1-2-1892
do
do
do15
do
Søster Jolenta Bittner, sygepleierske 11-3-1853
Tyskland
Urtegade 29
kath. menigh. Trondhjem16
do
Søster Gordiana Stenzel       do
9-3-1866
do
do
katholske menighed Hammerfest17
do
Søster Gavina Teubel           do
4-8-1872
do
do
kath. menighed Tyskland.18
do
Geist. Johan Fredrik typograf
1862
Tyskland
Verksgade 24
St Olafs katholske menighed
katholske kirkke
3

19
do
           Karoline f. Olsen
1864

do
do
do
3

20
do
           Anna Emma
1885

do
doAar 1893
A. Optagne i menigheden.
Aar 1893
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
21
1 decemb
Geist,  Valdemar
1888
Kristiania
Verksgade 24
St Olafs katholske men.22
do
           Viktor Werner
1891
do
do
do23
do
Heier Johan   murersvend  gift
1865
do
Steenstrupsgd 14
do
katholske kirke
3

24
do
          Agnes f. Weyer    gift
1869
do
do
do
do
3

25
do
          Johanna Gulielma Sigrid
2-9-1888
do
do
do26
do
          Marius Henrik
10-9-1889
do
do
do27
do
          Ragnhart Stefan
4-12-1891
do
do
do28
do
Kristiansen Hilda  tjenestepige
1867

Urtegaden 22
do29
do
Rosasco  Leonard.  bundtmager  gift
1870
Sverige
Trondhjemsveien
do
katholske  kirke


30
do
               Julia Augusta  f. Svendsen  gift
1869
Laurvig
do
do
do


31
do
Meyerhofer Engelbert, bryggeri arbeidsformand  gift
1835
Tyskland
Platougd. 2
do
do
2

32
do
                    Victoria f Bauder   gift
1840
do
do
do
do
2

33
do
                    Marie
1871
Kristiania
do
do34
do
                    Cresentia
1875
do
do
do35
do
                    Balbina
1876
do
do
do36
do
                    Dorothea Thora
1878
do
do
do37
do
                    Agnes
1879
do
do
do38
do
                    Josefine
1883
do
do
do39
do
v. Tyczysky Franz Josef Wilhelm  dropsfabrikant  gift
30-10-1855
Tyskland
Steenstrupsgd 6
kath. menighed i Tyskland
kath. kirke
3

40
do
                   Lina Anna f. Fuchs  gift
31-8-1856
do
do
do
kath. kirke
3

Aar 1893                                                                                                                                             A. Optagne i menigheden. Aar 1893
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested
(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
41
1 dec
v. Tyczynsky Raymond Franz
18-8-1888
Tyskland
Steenstrupsgd 9
kath. men. Tyskland42
do
                      Stefan
2-9-1889
do
do
do43
do
                      Helene Marie
16-3-1891
do
do
do44
do
Friis Nils Johannes  gibsarbeider  gift
16-6-1839
Tyskland
Hølandsgd 15
kath men. Sverige
katholske kirke


45
do
        Adolfine Kristine f Olsen  gift
10-4-1840
Sverige
do
do
do

Aar 1894
  A. Optagne i menigheden. Aar 1894

9
10

No
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn
under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
1 januar
Hansen  Karl Johan  Hattemagersvend  gift
6-4-1857
Kristiania
Mandalsgade 6
statskirken
statskirken
4
Erklæring om børnenes katholske opdragelse.
Udmeldelsesattest
2
do
              Magnus Godtstam
27.V.1881
do
do
do3
do
              Viktor Emanuel
17.IV.1883
do
do
do4
do
              Frits Josef
3.X.1885
do
do
do5
do
              Augusta
6.VI.1888
do
do
do6
11 januar
Paulsen  Thora Helene  tjenestepige  ugift
11.4.1875
Frogn
Urtegade 29
statskirken


Udmeldelsesattest
7
2. Mai
Evensen Anna Emilie, ugift
21.VI. 1874
Christiania

Statskirken


Udmeldelsesattest
8.
25. Februar
Wilhelm Koenen, Værkmester, gift
2.V.1864
Amsterdam
Klostergangen 10, Oslo
fra katholsk Menighed i Hertogenbosch
katholsk Kirke
2

9.
25. Febr.
Anna Koenen, f. de Friis, Hustru
6.VIII. 68
Hertogenbosch
Klostergangen 10
do
do


10.
do
Anna Klara Koenen
25.I. 1892
Osch
do
do11
do
Willem Koenen
11.V.1893
Hertogenbosch
do
do12

Gonnella Fredrik  gift
1839

Karl XII.  gade
St. Olafs menig. i Chria.
kath. kirke.


13

      "        Kristine  f. Larsen
1852


"
"


14

      "        Karl
1869


"
"
      "        Ovidia
1874
      "        Georg
1876
      "        Leonard
1878
      "        Agnes
1884
      "        Dagmar
1885

Aar 1895       A. Optagne i menigheden.                                                                             Aar 1895

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn
under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
15. aug
Sr. Edeltrud Ermler; sygepleierske, ugift
1866
Tyskland
Urtegaden 29
kath. menighed Tyskland
---------------
---------

2
"
Sr. Placida Henke, sygepleierske, ugift
1871
Tyskland
Urtegaden 29
kath. menighed Tyskland
-------------
----------

3
"
Sr. Mauritia Pasch, sygepleierske, ugift
1866
Tyskland
Urtegaden 29
kath. menighed Tyskland --------------
---------

4
31. dez.
Thorlaug Sunniva Maria Pettersen - barn
1881 28.III
Kristianssand
Svingensgd 18. Ekeberg
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


Forældrene er af "ingen bekjendelse" tillader at deres  datter opdrages i den k. kirke.
5
"
Gertz Katharine, muslinghandlerske  ugift
1820
Tyskland
Motzfeldtsgd 22
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


6
"
Bartholomeo De Paolis, gibser, gift
1863
Italien
Vahlsgd. 3
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed hustruen til statskirken


7
"
Giovanni De Paolis, gibser, gift
1864
"
Vahlsgd. 3
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed hustruen til statskirken


8
"
Friis  Nils Johan, voksfigurarbeider, gift
1839
Tyskland
Sørumsgd. 3
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed katholik


9
"
   "    Adolfine, gift
1840
Sverige
"
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed "


10
"
Opilati  Agesilao, orgeldreier, gift
1859
24.I
Italien
Gruegd 18
tilflyttet fra den kath menighed i Sverige
"


11
"
            Emma          gift
1869
30. X
Sverige
"
tilflyttet fra den kath. menighed i
Sverige
"


12
"
Holmberg Sophie, tipograf - ugift
1874
Kristiania
Motzfeldtsgd 22
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


13
"
Norby Karen, sygepleierske, ugift
1846
Kristiania
Fossveien
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


14
"
Karlsen Karl, snedker, gift
1864
Eidsvold
Trondhjemsveien, 24
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed katholik
2 børn

15
"
Karlsen Marie f. Stahl, gift
1870
Gøteborg
Trondhjemsveien
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed "


16
"
      "     Signe Marie   -   barn
1891
"
"
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


17
"
      "     Henrik Johannes   -   barn
1893
28. II.
"
"
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


18
"
Sørum  Anna, syerske, ugift
1876
Fredriksstad

tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


19
"
     "     Klara, tjenestepige, ugift
1878
"

tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed


20
"
     "     Olav, kjører   ugift
1880
"

tilflyttet fra St. Olafs kath. menighedAar 1895Aar 1895
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-
aar.

Fødested
(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn
under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests

attest for at være lovlig udmeldt).
21
31. dez
Schmitzbauer Albert Peter, skrædder, gift
1844
Regenstauf b)
Bayern
Markveien
(med blyant: 44)
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed hustruen til statskirken
7 børn
Erklæring om børnenes katholske opdragelse er afgiven. af begge forældre.
22
"
          "           Alfred
1884
England
"
"23
"
          "           Ragna
1884
"
"
24
"
          "           Frederik
1886
"
"
"25
"
          "           Lovise
1888
"
"
"26
"
          "           Helene
1888
"
"
"27
"
          "           Magnus Ferdinand
1889
"
"
"28
"
          "           Birger Gustav
1891

"
"29
"
Sutter Josef, handelsborger, gift
1833
Schweitz
Urtegaden
"
hustruen til statskirken


30
"
     "    Otto, volonteur, ugift
1880
Sverige
Urtegaden
"31
"
Johnsen, Ulrikka f. Sutter, gift
1870
Sverige
Scheffersgd 1
"
manden til statskirken
1 barn
Erklæring om børnenes katholske religionsopdragelse er afgiven af begge forældre
32
"
Stahl Johannes, indehaver af skyde-
          pavillon, gift
1841
Tyskland
Motzfeldtsgd 22
"
katholik


33
"
    "    Marie f. Häring. gift
1834
"
"
"
"


34
"
    "    Edvard, skrædder, ugift
1872
Gøteborg
"
"35
"
    "    Wilhelmine, butikjomfru i bager-
           foretning ugift
1876
Bergen
"
"36
"
Parmignani Luigi, orgeldreier, gift

Italien
Gruegd 18
tilflyttet fra den kath. menighed i Italien
katholik


37
"
         "        Lovise, gift

Italien
"
"
hustruen katholik


38
"
Berdetti  Pietro, staaltraadarbeider, gift

Italien
Gruegd 18
"
hustruen til statskirken


39
"
Forlini, Giuseppe, orgeldreier ugift

Italien
Gruegd 18
"40
"
Jaconelli Alesio, orgeldreier  gift
1841
Italien
Gruegd 20
"
katholik
3 børn
Aar 1895


Aar 1895


N
o
Datum
for
optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-
aar.

Fødested
(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn
under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests

attest for at være lovlig udmeldt).
41
31. dez.
Jaconelli Anna f Palumbi - gift
1854
Italien
Gruegd 20
tilflyttet fra den kath. menighed i Italien katholik


42
"
     "        Luigi - barn
1885

"
43
"
Cordani Giovanni, orgeldreier, gift
1868
Italien
Gruegd 20
tilflyttet fra den kath. menighed i Italien katholik
1 barn

44
"
Cordani Anna (?) f. Petersdatter, gift
1869
Sverige
"
fra statskirken
"

Udmeldelsesattest
45
"
Bongart Wilhelm, haandværker, gift
1851
Tyskland
Schlleppergrellsgd 3
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed katholik
4 børn

46
"
     "       Susanna f. Saul, gift
1853
"
"
"
"


47
"
     "       Wilhelm  lærling  ugift
1880
"
"
"48
"
     "       Elisabeth  -  barn
1882
"
"
"49
"
     "       Peter  -  barn
1885
"
"
"50
"
     "       Gertrudis  -  barn
1887
"
"
"51
"
     "       Andreas  -  barn
1893
"
"
"52
"
Boyssen  Augustine - barn
1885
30. III
Tønsberg
Vahlsgd. 1forældrene tilhører "ingen bekjendelse" og tillader deres børns opdragelse i den kath. kirke.
53
"
     "        Linken
1886
"
"
54
"
Hansen Karl Johan, hattemager, gift
1857
6. IV
Kristiania
Mandalsgd. 6
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed hustruen til statskirken
6 børn
Erklæring over børnenes katholske opdragelse er afgiven af begge forældre
55
"
      "     Magnus Godstam  -  barn
1881
27. V
"
"
"56
"
      "     Viktor Emmanuel - barn
1883
17. IV
"
"
"57
"
      "     Fritz Josef  -  barn
1885
3. X
"
"
"58
"
      "     Augusta  -  barn
1888
6. VI
"
"
"59
"
      "     Knud Ferdinand Godstam - barn
1890
3. X
"
"
"60
"
      "     Louis Leonard Godstam  -  barn
1893
9. XII
"
"
"
Aar 1895Aar 1895
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum
for
optagelsen.

Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested
(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn
under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
61
31. dez.
Reboli Angelo, arbeider, ugift
1877
4. VII
Kristiania
Gruegd 18
tilflyttet fra den kath. menigh i Danmark62
"
    "      Olav, lærling for smedarbeide
                     ugift
1879
30. V
"
"
"63
"
Lenz Jakob, musiker, gift
1854
Tyskland -
Bayern
Fliesebergsgd. 1
tilflyttet fra den kath. menighed i Russland
katholik


64
"
   "    Louise f Weichel
1850
"
"
"
"


65
"
   "    Barbara Carolina - barn
1879
"
"
"66
"
Eduard Claffi - barn
1886
19. VII
New-York
Markveien 52
tilflyttet fra den katholske menigh i Amerika


Moderen tillader børnenes katholske religionsopdragelse i henhold til given erklæring af begge forældre, da faderen endnu var i live.
67
"
Daniel     "          "
1888
18. XI
Philadelphia
"
"68
"
Johann    "          "
1893
7. IV
"
"
"69
"
Reinold Wilhelm, forest(?)
1868
Tyskland
Urtegaden 29
tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed
 

Aar 1896
    A. Optagne i menigheden. Aar 1896

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No Datum
for optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med
tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift,

gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
3 mai
Koehl, Leander, Colorist, gift
1869
Elsass
Nedregade 5 II
tilflyttet fra den kath.
menighed i Elsass
katholsk
1

2
3  "
Koehl, Josefine f. Beyer, hustru
1873
"
"
"
"


3
3  "
Koehl, Cæcilia, barn
1895
"
"
"4
10  "
Lenz, Maria Magdalena, barn
1881
17. VI
Tyskland
Fliesebergsgd 1.
tilflyttet fra Tyskland5
5 juni
Kristiansen, Ottilie, sygepleierske, ugift
1861
24. I
Norum

tilflyttet fraSt. Olafs
katholske menighed6
20 juli
Kunz, Franziska, guvernante, ugift
1877
27. IV
Tyskland
Arupdgade 2
tilflyttet fra
Tysklandd7
10. august
Sr. Gunthrama Langer, sygepleierske, ugift
1868
Tyskland
Urtegaden 29
"8
"
Sr. Sotheris Schneider, sygepleierske, ugift
1871
Tyskland
Urtegaden 29
"9
"
Sr. Hilaria Konetzny, sygepleierske, ugift
1876
Tyskland
Urtegaden 29
"10
29 nov.
Andersen Karoline Sophie, gift
1863
17. IV
Christiania
Gøteborgsgd 3
traaadt over fra
Statskirken
katholsk
4
udmeldelsesattest
11
15 dez
Sarejas Eduard, confiseur, gift
1865
Spanien
Sofienbergsgd
12 I
tilflyttet fra den kath.
kirke i Malmø
katholsk
4

12
"
Sarejas Camille, Augusta f. Latry, hustru
1863
Schweitz, Genf
"
"
"


13
"
    "       Eduard - barn
15. X
1891
"
"
"14
"
    "       Carl, Josef - barn
15. III
1892
"
"
"15
"
    "       Lucie Camille - barn
18. IV
1894
"
"
"16
"
    "       Albert - barn
18. VIII
1896
Sverige, Malmø
"
"17
"
Heier Karl, murersvend, gift
1860
Christiania
Seildugsgaden 3
tilflyttet fra den kath.kirke
(St Olafs kirke) hersteds
katholsk
4

18
"
   "     Randine f. Halvorsen - hustru
1861
"
"
"
"


19
"
   "     Wilhelmine  -  barn
1881
"
"
"20
"
   "     Ernst                  "
1884
"
"
"21
"
   "     Ragnvald            "
1889
"
"
"22
"
   "     Robert Emmanuel  "
1895
"
"
"23
"
Kristensen Karen, ugift
1870
Christiania

tilflyttet fra den kath.
kirke i Sverige (Stokholm. 


Aar 1897      A. Optagne i menigheden. Aar 1897

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for optagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med tilføiende af oplysning,
om han (hun) er
ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
24. februar
Gehrken(?) Anna f. Johansen, hustru
1867
VI. 12
Trondhjem
Sverresgd 17
tilflyttet fra St. Olafs kath.
menighed hersteds
statskirken


2
4 Mars
Petersen Johanne Betty
1853
V. 10
Christianssand S
Oskarsgd
14 III
traadt over fra statskirken


Har udmeldt sig og har faaet attest om lovlig udmeldelse
fra Trefoldighedsmenighedsprest.
3
29 April
Bruse   Bernard   Kristiansen, gift
1860
8. V.
Ytreholmen
Trondhjemsv.
26 I op F
tilflyttet fra
St Olafs kath menighed

4

4
"
Konstanze Marie Franziska "  barn
1890
18 V
Christiania
"
"5
"
Einar Wilhelm                      "    "
1891
11 IX
"
"
"6
"
Walburg Josefa                     "    "
1893
24. IV
"
"
"7
29 April
Olaf Isidor Kristiansen  barn
1895
10(?) IX
Christiania
Trondhjemsv 26
tilflyttet fra
St. Olafs menighed8
30 April
Helene Rustad, ugift
1877
9. IV
Løiten
(ved Hamar
Løiten
tilflyttet fra den kath
menighed i Chikago9
9 Mai
Jons Nilson, ugift
1854
9. V
Østmarkforsamlag(?)
Sverige
Øuændalen(?)
tilflyttet fra den kath.
menighed i Fredriksstad.10
30. Sept.
Mathilde Emilie Bortoli f Engebretsen, gift
1877
19. dec.
Christiania
Urtegaden 32
traadt over fra Statskirken
katholsk
1
Har udmeldt sig og har faaet attest om lovlig
udmeldelse fra Grønlands menighedsprest.
11
1 Okt
Otto, Karl Franz           gift
1864
2. XII
Schlesien
(Tyskland
Thorvald Meyersgd 48
tilflyttet fra kath.
menighed i Bremen
hustruen hører til statskirken
1

12
"
   "     Eugenie Elfrida Berghliot  barn
1896
14. XI
Christiania
"
"13
31. Okt.
Arnesen Maren Sophie  ugift
1870
20. XII
Christiania

Traadt over fra statskirken


Har udmeldt sig og har faaet attest om lovlig udmeldelse
fra Grønlandsmenighedsprest.
14
31. dec
Bongart, Wilhelm  kalkbrænder  gift
1851
Tyskland
Gjøvik
tiflyttet fra St. Olafs kath. menighed

3

15
"
      "       Susanna f. Saul, hustru
1853
"
"
"16
"
      "       Wilhelm     barn
1880
"
"
"17
"
      "       Elisabeth       "
1882
"
"
"18
"
      "       Peter              "
1885
"
"
"19
"
      "       Gertrudis       "
1887
"
"
"20
"
      "       Andreas         "
1893
Krnia
"
"21
"
Sr. Serapia Sheibel, ugift,
                                       sygepleierske
1846
Tyskland
Urtegaden 29
tilflyttet fra den kath.
menighed i Trondhjem22
"
Sr. Sethrida Drejza     "             "
1868
8. IX
Polen
"
tilflyttet fra den kath.
menighed i Tyskland23
"
Sr. Speranda Pohl      "             "
1874
Tyskland
"
tilflyttet fra den kath.
menighed i Gøteborg.


Aar 1898
      A. Optagne i menigheden.   Aar 1898

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No

Datum
for op-
tagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med tilføiende af oplysning,
om han (hun) er
ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
24. mai
Amalie Rønneberg f. Christoffersen  gift
1858
Christiania
Schweigaardsgd. 59
Traadt over fra statskirken
statskirken
1
Har udmeldt sig og har faaet attest om lovlig
udmeldelse fra Oslo menighedsprest.
2
25 mai
August Louis Marius Figon, mekaniker,
                                            ugift
1856
Bergen
Strømsveien 46
Tilflyttet fra St. Olafs kath. menighed3
5 juni
Eugène Bader, gift,  Colorist
1864
Elsass
Nedregd. 5
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Berlin
til den reformerte
(men ikke til
den norske stats kirke.
2

4
"
Elsa Bader,    barn
1893
14. jan
Tyskland (Crefeld)
"
"5
"
Eugène Bader,  barn
1894
18. april
Tyskland
(Berlin)
"
"6
5 juli
Anton Kuhn, enkemand
1818
Osterrige
Seildugsgd 1
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Trautenau(?)7
11. sept.
Gudrun Simonsen, ugift  kontordame
1880
26.I
Lillesand
Aakebergveien 26
Traadt over fra
Statskirken


Har udmeldt sig og har faaet attest om lovlig
udmeldelse fra Kampens menighedsprest.
8
1. dez
Sr. Viola Hirschberg, sygepleierske,
                                             ugift
1865
Tyskland
Urtegaden 29
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Tyskland9
"
Sr. Anna Hülfenhaus, lærerinde, ugift
1869
"
"
"10
"
Sr. Elisaa Beier, sygepleierske, ugift
1860
"
"
"11
"
Abry Emil, kolorist, gift
1872
Elsass
Nedregade 5
"
katholsk


12
"
  "     Johanna Gertrud f. Pavers(?),
                                                  hustru

1871
Tyskland
"
"
"


13
"
Knocke Marie, tjenestepige, ugift
1865
"
Urtegaden 29
"14
"
Jæger  Josef, spinderimester, gift
1850
Bøhmen
Seildugsgd 1
"
katholsk
1

15
"
    "     Marie  f. Kleinwæchter, hustru
1865
"
"
"
"


16
"
    "     Paul,   barn
1894
Sverige
"
"17
"
Jæger  Julius, arbeider, gift
1858
Østerrige
"
"
katholsk
2

18
"
    "     Barbara      hustru
1856
"
"
"
"


19
"
    "     Maria,  barn
1888
"
"
"20
"
    "     Emma,  barn
1897
"
"
"Aar 1898

A. Optagne i menigheden.


Aar 1898
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for op-
tagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med tilføiende af oplysning,
om han (hun) er
ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
21
1 dez.
Drechsler Georg, barber, ugift
1870
Tyskland
Aakebergveien 4
tilflyttet fra den kath.
menighed i Tyskland22
"
Heinz, Peter, prest, ugift
1872
"
Urtegaden 29
"23
"
Werenskjold Werner, kontorfuldmægtig
     ugift
1830
Fredrikshald
Schleppegrellsgd. 15
Tilflyttet fra St. Olafs
katholske menighed, hersteds24
"
Kohler Gustav,  trykker  ugift
1865
Elsass
Nedregade 5
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Elsass
Katholsk


25
"
     "     Mathilde f. Helfer, hustru
1870
"
"
"
"


26
"
Vogel Leo, appretør, gift
1862
"
Sandergade 15
"
"


27
"
    "    Tabitha, f. Groessgut(?), hustru
1878
"
"
"
"


28
"
Schneider Franz, trykker gift
1873
Böhmen
Teglverksgd. 13
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Böhmen
"


29
"
      "         Marie f. Resel, hustru
1877
"
"
"
"


30
"
Martz Josef, galanterisnedker, ugift
1860
"
Ekebergveien 5
"31
"
Manger, August, træskjærer, gift
1873
Bayern
Gravergaden 19
Tilflyttet fra den kath
menighed i Bayern
katholsk
1

32
"
      "      Theresia f Seifert, hustru
1875
"
"
"
"


33
"
      "      Fridrich Adolph, barn
1897
"
"
"34
"      A. Optagne i menigheden.
Aar 1899                                                                                                                                                                                                                                                  Aar 1899

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for op-
tagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med tilføiende af oplysning,
om han (hun) er
ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
31 dec
Dieckmann Otto Wilhelm, smed  gift
1877
Tyskland
Vossveien 16 IV
Tilflyttet fraSt. Olafs
kath. menighed hersteds
Hustruen tilhører
den svenske statskirke
1
Erklæring om børnenes kat. opdragelse
2
"
Nergaard f. Gerdis Angela Franciska gift
1869
Brasilien
Ljan
"
Manden tilhører statskirken
1
     "                        "                      "
3
"
Sutter Josef, handelsborger, gift
1833
Schweiz
Schäffersgd 1
"
Hustruen tilhører statskirken

     "                        "                      "
4
"
Sørensen, Anton Løresd(?), privatier ugift
1849
Sandehered(?) Nordstrand
Traadt over fra den
lutherske kirke


Er lovlig udmeldt og har modtaget
udmeldelsesattest.
5
"
Sr. Donatilla Mirus, sygepleierske, ugift
1868
Tyskland
Urtegaden 29
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Hammerfest6
"
Sr. Pamphila Fidler, sygepleierske
1869
"
"
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Tyskland7
"
Siversen Mathilde, husjomfru  ugift
1861
Levanger
"
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Trondhjem.8
"
Recktenwald(?) Josef, prest, ugift
1873
Bayern
"
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Rom9
"
Herrmann, Franz  Tilskjærer  gift
1865
Tyskland
Thorvald Meyers gade 47
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Hamburg
Hustruen er tysk lutheraner
5

10
"
       "        Ernst, barn
1891
"
"
"11
"
       "        Margarethe, Helene,
                      Elisabeth
                           barn
1893
"
"
"12
"
       "        Otto,  barn
1894
"
"
"13
"
       "        Waldemar,  barn
1896
"
"
"14
"
       "        Elsa,   barn
1899
"
"
"15
"
Korell, Jakob, monteur, gift
1855
Bayern
Vogtsgd 37
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Bergen

8

16
"
    "      Eleonora f. Knudsen, hustru
1861
Bergen
"
"17
"
    "      Fillip Louis Visgang
1886
Trondhjem
"
"18
"
    "      Marius Elinor Jakobus
1890
Bergen
"
"19
"
    "      Alexandra Bernharda Emanuelda
1895
Nordfjord
"
"20
31. dec
Koreell, Vincentia Sophie Sigfrida  barn
1888
Bergen
Vogtsgd 37
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Bergen21
"
Thielemann Josef, slagtersvend  ugift
1882
16. I
Tyskland
Grønland 6 + 8
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Tyskland22
"
Flatabø Mathilde, født Moberg, gift
1863
Christiania
Thorvald Meyersgd 17
Traadt over fra statskirken
Manden tilhører statskirken
4
Har udmeldt sig og har faaet attest om lovlig udmeldelse fra Sogneprest Thraf.
Tillige er lovlig udmeldt de to ældste børn medens om de følgende børn er afgivet erklæring om deres katholske religionsopdragelse.
23
"
Rosa Elisabeth Kostenzer  barn
1886
"
Grønland 6 + 8 Tilflyttet fra den kath.
menighed i Tyskland24
"
Louise Laurenze Kostenzer  barn
1888
"
Schweigaardsgd 59
"25
"
Geiger, Robert, ciseleur, ugift
1874
Tyskland
Markveien 30
"
Aar 1900
      A. Optagne i menigheden. Aar 1900

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for op-
tagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige
 stilling med tilføiende af oplysning,
om han (hun) er
ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
15. februar
Therese von Pachner, ugift
1818
Tyskland
Frøk Olsens Pensionat Lian
Fra St. Olafs kath.
menighed2
30 dec
Søster Sentiana Schweider,
                          sygepleierske, ugift
1865
"
Urtegaden 29
Fra den kath. menighed
i Trondhjem
Egtefællen tilhører
den kath. kirke


3
"
Petersen Johann Mauritz,
                       bryggeriarbeider, gift
1849
Sverige
Jens Bjelkesgd 1
Fra den kath. menighed
hersteds
(St. Olafs menigh.4
"
      "       Josefa f. Rodler, hustru
1860
Fredrikshald
"
"5
"
Schmitt, Daniel Johann Baptista
                           skrædder, enkemand
1843
Tyskland
Herslebsgd 6
Tilflyttet fra den kath.
menighed i Gøteborg6
"
Nilsen Maximiliana Wilhelmine
                          f. Antoniazzi gift
1877
Bergen
Totengd 5
Fra den kath. St. Olafs
kirke hersteds
Egtefælden tilhører
den norske statskirke
1
Erklæring om børnenes kat. opdragelse.
7
"
     "     Wilhelm Lorrent
1899
Kristiania
"
"8
"
Halvorsen Ingeborg Klausine ugift,
                              naatlerske
1870
Stavanger
Gruegaden 18
Fra methodistmenigheden
her i Kristiania9
"
Hooge Dominikus, gift, rebslager
1875
Belgien
Danmarksgsde 10
Fra den kath. St Olafs
menighed, hersteds
Egtefællen tilhører
den kath. kirke
1

10
"
     "     Maria Cælestina f. Boegaert
                                  hustru
1876
"
"
"11
"
     "     Rene Alfons, barn
1897
"
"
"12
"
van Haver Josef August, gift rebslager.
1867
"
Tipps dampreberbane
"
Egtefællen tilhører
den kath. kirke
1

13
"
       "      Maria Florentina f. Peeters,
                                                  hustru
1873
"
"
"14
"
       "      Cæsarina Pelagia, barn
1896
"
"
"15
"
Puylart(?) Dionie, rebslager, ugift
1868
"
"
"16
"
Verschelden Alphonsus, rebslager, gift
1858
"
Vaalerenggade 21
"
Egtefællen tilhører
den kath. kirke
7

17
"
       "       Maria Sylvia f. de (...), hustru
1861
"
"
"18
"
       "       Josef, barn
1883
"
"
"19
"
       "       August   "
1886
"
"
"20.
"
       "       Frans      "
1887
"
"
"21
30. dec
Verschelden Carolina Maria  barn
1889
Belgien
Vaalerenggade 21
Fra St. Olafs
menighed, hersteds22
"
       "           Maria Josefa  barn
1891
"
"
"23
        "
       "           Emerentia Helena  barn
1893
"
"
"24
"
       "           Leontina Maria  barn
1896
"
"
"25
"
       "           Germaine  barn
1899
"
"
"


Aar 1901
      A. Optagne i menigheden. Aar 1901

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Datum
for op-
tagelsen.
Den optagnes fulde navn og borgerlige 
stilling med tilføiende af oplysning,
om han (hun) er
ugift,
gift, enkemand (enke) eller fraskilt.

Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund
(statskirken eller andet)
er vedkommende
traadt over?
For gifte personers
vedkommende oplysning
om, hvilket kirkesamfund
egtefællen tilhører.

Antal børn

under 15 aar.
Anmerkninger.
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven
overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt
vedkommende
er traadt over  fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests
attest for at være lovlig udmeldt).
1
21. juli
Torris Ferdinand Lohse  arbeider, ugift
1875
Kolvereids prestegjæld
Markveien 14
Er traadt over fra statskirken


Er lovlig udmeldt og har modtaget udmeldelsesattest.
2
27 august
Edvard Adelf Ferdinand Andersen, Garversvend; gift.
1857
Fredriksberg, Danmark
Vogtsgade 31.
Fra statskirken
Hustruen er udmeldt af statskirken; tilhører intet K????.
1
Lovlig udmeldt og har modtaget attest derfor. Barnet følger faderen; er tilligge døbt her. Hustruen er lovlig udmeldt af statskirken, hvorfor haves attest.
3
1ste oktober
Wenzeslaus Møllenbeck(?), prest, ugift
1865
Haldarn, Rhinland Urtegaden 29 fra den kat. menidhed i Hammerfest


4
1ste oktober
Anna Beckmann, ugift
1868
Milling an Rhinland
Urtegaden 29 fra den kat. menidhed i Hammerfest


5
8. november
Salvatore Jaconelli, arbeider gift
1867
I. Riagio, Italia
Gruegaden 18
fra den kat. menighed i Gøtenborg
kat. kirkes menighed(?)
3

6
"
Maria Antonia Cocoska(?) hustru
1878
"         "
"     "
"        "
"          "
3

7
"
Pietro Jaconelli, sønnen
1889
"         "
"      "
"         "8
"
Angela, Rosa Jaconelli, datteren
1892
"        "
"      "
"          "9
"
Filomena Jaconelli,     "
1900
Gøtenborg
"       "
"          "10
1ste december
Anna Kristine Arnevig, butikjomfru, ugift
1880
Grimstad
Platougaden 8
fra statskirken


Lovlig udmeldt af statskirken og har ????? attest derfor
11
"
Julie Arnevik, butikjomfru, ugift
1882
Grimstad
Platougaden 8
fra statskirken


Lovlig udmeldt, hvorfor haves attest ???????
12
24de december
Johny Camille Nielsen, maler, gift
1837
Kristiania
Urtegaden 29
fra den katolske menighed i Trondhjem
hustruen katolsk
Ingen

13
"
Hanna Sofie Nielsen, f. Pettersen ovenstaaendes hustru
1846
Fredrikshald
Urtegaden 29
"
katolsk
Ingen

14
21 october
Frans Maria Broel, prest, ugift
1876
Oberpleis Tyskland
Urtegaden 29
fra Tyskland
Aar 1902
      A. Optagne i menigheden. Aar 1902

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1.
12te januar
Gustav Ferdinand Georg Max Schaaf, musiker, ugift
1883
Halle a. S. Tyskland
Havegaden 34.
Fra det evang. sefarm. kirkesamfund i Tyskland2.
16 mars
Edvard Neuetsehke, farver, enkemand
(25/2)
1852
Brünnr, Østerrige
Toftesgd. 51 II
Overflyttet fra Østerrige.3
"
Rudollf Neuetsehke, farverlærling, ugift.
(18/1)
1884
Brünn i Østerrige
Toftesgd. 51 V
            i(?)4
12 mars
Francisca Margit Henriette Schønemann, barn
1887
Kristiania
Sannergd. 21
Fra statskirken


Begge forældrene er udmeldte med sine børn fra statskirken, hvorfor haves udm???ende sogneprests attest.
5
6te april
Johannes Nikolaus Olsen, portner, ugift
1876
Bremen
Urtegaden 29I
Fra det metodistiske samfund i Danmark6
1 sept.
Andria Mathilda, Ottilia Christensen f. Hjetting(?) hustru
1863
Westeraas
Helgesensgde(?) 11
fra den kat. menighed i Gøteborg
tilhører statskirken
3
Erklæring om børnenes katolske opdragelse
7
"
Leonard Carl Steffan         "    barn
1884. Florø "          "
        "                 " 8
"
Eleonora Maria                  "      "
1886
Tunaberg
"          "
        "                 "9
"
Hugo Alemander               "      "
1893
Ronneby
"          "
       "                  "10
"
Edvin Kristian                   "      "
1898
Hviakøping
"          "
       "                  "  11
"
Carl Frederik Thedor        "      "
1896
Sxenminge
"           "
       "                  "12
11. sept.
Frederich Eduard Schønemann, handler gift
1861
Kemuade(?)
Tyskland
Romsdalsgde 10.
Fra statskirke

5.
Udmeldelsesattest haves.
13
"
Francisca Henriette Margit Schønemann f. Sevin Jakobsen, hustru
1860
Tromsø
"          "
  "           "14
"
Frederich Severin Schønemann,  barn
1889
Kristiania
"          "
  "           "15
"
Hendrik Wilhelm Schønemann      "
1892
Barbu
"          "
  "           "16
"
Agnes Maria Viktoria Schønemann "
1896
Kristiania
"          "
  "           "17
"
Lorang Rolf Anscarius Schønemann "
1898
Kristiania
"           "
  "           "18
"
Constanse Fredrike Schønemann       "
1900
"     "
"           "
  "          "19
"
Hendrik, Wilhelm Franziskus Ohlerking, gift handler
1872
Tyskland Nieder???ken
Urtegd. 32
Fra det tyske evangeliske kirkesamfund

2

20
11 sept.
Franz Heinrich Athur Ohlerking, barn
1898
Hamburg
"      "
  "              "Aar 1902

A. Optagne i menigheden.

Aar 1902  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
21
11. sept.
Franz Heinrich Harry Ohlerking, barn
1901
Hamburg
Urteggade 32
fra det tyske evangeliske kirkesamfund22
1. oktober
Leobera Geng, sygepleierske, ugift
1871
Gronau Tyskland
Urtegade 31
fra den kat. menig. i Trondhjem23
20. okt.
Ole Peter Olafsen (Elletrøen) skreder, gift
1861
Sørum
Rathkesgade 13
Fra St. Olafs menighed i Kristiania
katolske kirke
2

24
"    "
Hilda Wilhelmine Olafsen, f. Lind  hustru
1854
Vestmarland
"       "
"               "25
"    "
Athur Olafsen, visergut, ugift
1884
Kristiania
"       "
"               "26
"    "
Olaf Olafsen, visergut,     "
1886
"      "
"       "
"              "27
"    "
Markus Olafsen, barn
1888
"       "
"       "
"              "28
"    "
Axel Thorfin Olafsen,
1898
"       "
"       "
"              "29


Aar 1903
      A. Optagne i menigheden. Aar 1903

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
5. februar
Henrik Franz Hubert Liffers, gift, maler
1875
Cleve, Tyskland
Scheffersgaden 11IV
fra St. Olafs menighed
hustruen tilhører statskirken


2
16. april
Theresia Sofie Schønemann, ugift
1883
Arendal
Romsdalsgde. 10
fra statskirken


Udmeldelsesattest haves.
3
5 juni
Andreas Bjørnstad, ugift, jernbanearbeider
1882
Modum
Bryn station
fra den kath. menighed i Drammen4
"   "
Carl Benedick Schmittmann, jernstøber, gift
1870
Porz, Tyskland
Bøgaden 30II
fra den katolske menighed i Düsseldorf

2

5
"    "
Gertrud Schmittmann, f Müller, hustru
1870
Köln, Tyskland
"        "
    "                   "6
"    "
Benedick Carl Schmittmann, barn
1897
Düsseldorf  "
"        "
   "                    "7
"    "
Heinrich Josef       "                 "
1899
"      "
"        "
   "                    "8
1. okt.
Sr. Hedvig Kruse, sygepleierske, ugift
1875
Kulkauf Tyskland
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Dessau9
31. des.
Gudrun Simonsen, lærerinde, ugift
1880
Lillesand
Aakebergveien 26
fra den kat. menighed i Tromsø10
"    "
Anna Kristina Arnevig, butikjomfru, ugift
1880
Grimstad
Tøiengade 2
fra St. Olafs menighed hersteds11
"    "
Søster Anastasia Smük, sygepleierske, ugift
1876
Tyskland
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Trondhjem12
"    "
Søster Guntrama Sanger, sygepleierske, ugift
1868
Tyskland
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Hammerfest13
"    "
Karl Karlsen, arbeider, gift
1864
Gøteborg
Scheffersgde 8
fra den kat. St. Olafs menighed

4

14
"    "
Mary    "     f. Stahl, hustru
1870
Kristiania
"            "
   "         "             "15
"    "
Signi Mary  "    "  ,  barn
1891
"    "
"            "
   "         "             "16
"    "
Solweig Mary Elisabeth  "    "
1896
"   "
"             "
   "         "             "17
"    "
Isedor Fredrik  "      "       "
1897
"   "
"             "
   "         "             "18
"    "
Rolf Daniel      "      "       "
1900
"   "
"             "
   "         "             "19
"    "
Andreas Imhof, verksmester, gift
1869
Bayern
Norbygade 56
fra den kat. menighed i Stockholm20
"     "
Maria Imhof, f. Bremschütz, hustru
1876
Sachsen
"        "
   "            "         "21.
31. des.
Josephine Straith, f. Kosh(?), hustru
1862
Kristiania
Vogtsgade 60
Fra St. Olafs menighed hersteds
tilhører statskirken
1
Erklæring angaaende børnenes opdragelse afgiven.
22
"     "
Otto              "           "     søn
1884
"       "
"           "
   "                   "23
"     "
Albert           "           "       "
1886
"       "
"           "
   "                   "24
"     "
Ella               "           "  barn
1888
"       "
"           "
   "                   "25
"     "
Tohrleif        "           "   barn
1890
"        "
"           "
   "                   "


Aar 1904
      A. Optagne i menigheden. Aar 1904

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
1. januar
Maria Louvise Pisani, ugift
1823
Kristiania
Urtegaden 31
fra St. Olafs menighed her


bor paa gammelhjemmet
2
27  "
Clara Romualla Meierich, sygepleierske, ugift
1877
Dolzig (Posen)
"     "
fra den kat. menighed i København3
20. februar
Johann Gottfried Fröhlig, enkemand
1838
Erfurt
"      "
fra St. Olafs menighed her


   "                 "
4.
20. okt.
Pauline Henriette Reiter, enke
1824
Fredrichhald
"      "
   "                  "


   "                 "
5
"    "
Stanislava Schulz, sygepleierske, ugift
1877
Konitz (Tyskland)
"     "
fra den kat. menighed i Tyskld.6
1. dez.
Naubert Astolf Follingstad, kontorist, ugift
1882
Kristiania
Magnusgde. 7II
fra statskirken


lovlig udmeldt; attesten haves.
7
"    "
Emilio Barbieri, gibsmager, gift
1842
Italien
Grønlandsleret 43
fra den kat. menighed i Italien
katolske kirke


8
"   "
Maria   "    "   f. Tonniosi, hustru
1841
"    "
"       "
    "                  "9
"   "
Antonio Barbieri, gibsmager, ugift
1873
"    "
"       "
    "                  "10
"    "
Angelo Coppoletti, musiker, gift
1853
"    "
Gruegaden 18
    "                  "
katolske kirke
2

11
"    "
Dominika  "     "   f. Antoniani, hustru
1855
"   "
"     "
    "                 "12
"     "
Maria       "      "  ,  ugift
1886
"    "
"     "
    "                  "13
"    "
Joranni(?)  "     "  ,  barn
1890
"    "
"     "
    "                  "14
"    "
Luigia      "      "   ,     "
1895
"    "
"     "
    "                 "

Aar 1905
      A. Optagne i menigheden. Aar 1905

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
1. 9.
Søster Rosaria Astrid Rasmussen, sygepleiersken, ugift
1874
Kjøbenhavn
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Breslau2
1. 9
Søster Josefa Anna Aust, sygepleierske ugift
1880
Tyskland
"      "
   "           "                "3
3. 10
Peter Hauffels, prest, ugift
1879
Luxemburg
Urtegaden 29
fra den kat. menighed i Rom4
4. 10
Olaf Sørum, sømand, gift
1879
Frederichstad
Eriksgade 8
fra den kat. menighed St Olaf her.
katolske kirke
1

5
4. 10.
Gudrun   "   f. Simonsen, hustru
1880
Lillesand
"     "
   "               "

Aar 1906
      A. Optagne i menigheden. Aar 1906

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
20. 3.
Josef Ertle, metalstøber, gift.
1874
Østerige
Trondhjemsvei.47b(?)
fra den katolske menighed i Wien
katolske kirke
3

2
"   "
Katharina Ertle, f. Kumpan, hustru
1874
"     "
"              "
    "                     "3
"   "
Theresia    "        "         barn
1893
"     "
"              "
    "                     "4.
"   "
Anna         "        "            "
1895
"     "
"             "
    "                     "5.
"   "
Josefa        "        "           "
1899
"     "
"              "
    "                     "6
1. 4.
Emil Johann Paul Beck, agent, enkemand
1841
Tyskland
Norbygade 13
fra den kat. menighed i Stockholm7
1. 8.
Søster Cosmasia Hedvig Martin, sygepleierske, ugift
1872
"    "
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Kjøbenhavn


8
3. 8.
Vincentia Korall, ugift, tjenestepige
1888
Bergen
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Stockholm


9
5. 8.
Lazzari Giovanni, gibsmager, gift
1870
Italien
Nordbygaden 9
fra herværende St. Olafs katolske menighed
egtefællen katolsk
2

10
5. 8.
    "       Marianna f. Schiavi, hustru
1870
Italien
"
               "
              "


11
5. 8.
    "       Giacomo, barn
1897
Italien
"
               "12
5. 8.
    "       Olesia Maria, "
1905
Kristiania
"
               "13
10. 8.
Pfloug Emil, pølsemagersvend, svend
1876
Luxemburg
Teglverksgade 104
fra den katolske menighed i Amerika
luthersk
1

14
10. 8.
Pfloug Anna Maria, pigebarn
1906
Kristiania
"Barnet er atopteret uegte barn.
15
15. 8
Gennini Sergins, forretningsmand, gift
1881
Italien
Lakkegaden 14
fra den katolske menighed i Italien
katolsk


16
15. 8
       "    Maria født Landi, hustru
1881
Italien
"
                "17
12. 9
Gennini Carlo, forretningsmand, gift
1882

"
fra den kat. menighed i Sverige (Stockholm)
katolsk


18
12/9
       "     Clorinda født Landi, hustru
1882
"
"
            "19
1, 12
Sabitzer Josef, musiker, ugift
1862
Grossendorf ved Seitmoritz (Böhmen)
Tomtegade 13
fra den katolske menighed i Holland20
28. 12
Terdic Johann, fabrikarbeider, gift
1864
Rosenthal i Steiermark
Platougad 331
fra den kat. menighed i Westfalen
katolsk
2

21
28/12
    "     Caroline, hustru
1874
Wetter u/Ruhr Tyskland
"
                  "22
28/12
    "      Maria, barn
1898
Barop ved Dortmund (Tyskland
"
                  "23
28/12
    "     Johanna   "
1901
Skien (Norge)
"
                  "
Aar 1907
      A. Optagne i menigheden. Aar 1907

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
1. 8.
Mühleder Augusta Theresia, hustru
1865
Kottwitz Tyskland
Teglverksgde 13
fra den kat. menighed i Elberfeld. Tyskland.
tilhører den tyske landskirke
4
Erklæring angaaende børnenes opdragels givet.
2
"   "
      "        Johann August,  barn
1896
Elberfeld Tyskland
"      "
"              "3
"   "
      "        Wilhelm Fritz,       "
1899
"    "
"     "
"               "4
"   "
      "        Helene Auguste      "
1901
"    "
"      "
 "                "5
"   "
      "        Wilhelmine Auguste  "
1904
"    "
"      "
 "             "6
15. 8
Gipppert  Fridrich Carl, fabrikarbeider, ugift
1882
Bonn Tyskland
Markveien 21
fra den kat. menighed i Bonn, Tyskland7
"    "
Gerber Wilhelmina Petronella, syerske, ugift
1887
Emmerish Tyskland
"         "
fra den kat. menighed i Emmerish Tyskland8.
1. 9.
Søster Leontia Olkreirig(?), lærerinde, ugift
1874
Thorn Tyskland
Urtegaden 31
fra den kat. menighed i Trondhjem9.
"   "
Søster Thomasia Scharte, sygepleierske, ugift
1857
Pfaffen mühl Tyskland
"         "
fra den kat. menighed i Tromsø10
31. 12
Maria Nielsen, veverske, ugift
1888
Asker
Vogtsgde 20
fra St. Olafs menighed i Kristiania11
31. 12
Johann Hendrik Carelius, contorshef, gift
1868
Kristiania
Clemens gde 3
fra St. Olafs menighed i Kristiania
tilhører statskirken
5
Erklæring angaaende barnenes opdragelse git.
12
"    "
Serine Bok, hustru
1863
Stavanger
Tomtegde 8
"             "
katolske kirke
2

13
"    "
Nekoline Henriette Nielsen, barn af ovenstaaende (ukjent)
1895
Barbu
"      "
"            "14
"    "
Thora Andrea Nielsen, barn
1897
Kristiania
"     "
 "            "Aar 1908
      A. Optagne i menigheden. Aar 1908

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
1. 1.
Karl Diel, formand, gift
1868
Tyskland
Grünnergate 9
fra den katolske menighed i Kassel
katolske kirk
6

2.
"   "
Maria  "     hustru
1873
"     "
"      "
"              "
    "           "


3.
"   "
Fritz    "    , søn
1893
"     "
"      "
"             "4.
"   "
Karl    "      barn
1894
"     "
"      "
"             "5.
"   "
Adolph "       "
1895
"     "
"      "
"              "6.
"   "
Hans    "        "
1897
"     "
"      "
"             "7.
"   "
Willy   "        "
1898
"     "
"     "
"            "8.
"   "
Paul     "        "
1901
Holland
"     "
"             "9.
1. 7.
Søster Eskilla, sygepleierske, ugift
1876
Tyskland
Urtegaten 31.
fra den katolske menighed i Breslau10
10. 9.
Maria Schrøder, gift
1837
Sverige
Østerdalsgate 2
fra statskirken
katolske kirke

Udmeldelsesattest haves
11.
1. 11
Marie Olsen f. Andersen, gift
1884
Græsvik
Gjøvik
fra den katolske menighed i Fredrikstad
tilhører statskirken

Erklæring angaaende børns opdragelse git.
12
"   "
Herman van der Velden, ugift, prest
1875
Holland
Urtegaden 29
fra den katolske menighet i HollandAar 1909
      A. Optagne i menigheden. Aar 1909

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
2. 3.
Rosa Wester, ugift, tjenestepike
1888
Trondhjem
Urtegaten 31
fra den katolske menighet i Trondhjem.2
1. 6.
Olav Andersen, arbeiderformand, gift
1856
Bergen
Arupsgaten 2
fra den katolske menighet i Bergen
katolske kirke


3
"   "
Maren  "     "      hustru
1857
Danmark
"     "
"              "4
1. 10
Johann Augutson Kruse(?) arbeider, ugift
1876
Sverige
Urtegaten 2
fra den svenske statskirke.


lovlig udmeldt i Sverige
5
"   "
Sr. Maria Sunniva Samhold-Pedersen, ugift,
                                          sygepleierske
1886
Kjøbenhavn
Urtegaten 31
 fra den katolske menighet i Breslau (Tyskland)6
1. 10
Gudrun Sørum, f. Simonsen, enke
1880
Lillesand
Sigurdsgaten 3
fra den katolske St. Olavs menighet hersteds

3

7
"   "
Josef Aloysius Sørum, barn
1905
Kristiania
"     "
"                "


Det 3die barn se levendefødte.
8
"   "
Ruth Maria Cecilie "   ,   "
1908
"    "
"     "
"                "9
15. 10
Caspar Hutter, ugift, prest
1881
Tyskland
Urtegaten 29
fra den katolske menighet i Tyskland.10
31. 12
Johanna Sigrid Groth f. Heier, gift
1888
Kristiania
Schleppegrellsgt. 20
fra den katolske St. Olavs menighet hersteds
statskirken
3
Se ovenstaaende.
11
"    "
Magna Johanna Groth, barn
1908
"      "
"            "
"            "


Erklæring angaaende barnenes opdragelse er git.
12
"    "
Birger Trygve Nylund, arbeidsformand,
                                                  ugift
1888
Drammen
Urtegaten 16
"            "  1910


      A. Optagne i menigheden.
1910
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
4. 5.
Amanda Berg, gift.
1881
Kristiania
Urtegaten 36
fra den kat. menighet i Trondhjem
statskirken
3
Erklæringen angaaende barnenes opdragelse er git
2
6. 7.
Sr. Alexandrine Frost, sygepleierske, ugift
1889
Tyskland
Urtegaten 31
fra den kat. menighet i Breslau3
8. 12.
Olava Thorkildsen, ugift, handelserske(?)
1877 Spydeberg Rostedsgaten 7 fra statskirken


lovlig udmeldt
4
8. 12
Karoline Sofie Larsen, tjenestepike, ugift
1883
Mandal
Ullevoldsveien 2
fra statskirken


lovlig udmeldt.
5
31. 12
Teobald Spinginsfeld(?), høitrykker, gift
1867
Tyskland
Helgensgaten 20
fra St. Olavs kat. menighet. her
katolske kirke
4

6
31. 12
Julie          "      "        hustru
1871
"
"     "
"        "7
31. 12
Anna Maria Olsen, tjenestepike, ugift(?)
1886
Arendal
Urtegaten 31
"       "


Aar 1911
      A. Optagne i menigheden. Aar 1911

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
15. april
Laura Mortensen, tjenestepike, ugift
1890
Tromsø
Urtegaten 31
fra den kat. menighet i Tromsø2
17. april
Ole Olsen, arbeider, gift
1870
Eidskogen
Haakonsgate
fra statskirken
katolske kirke
4
Utmeldelsesattest haves
3
"   "
Olga, Kathinka Olsen, hustru
1872
Kristiania
"     "
"      "


    "                 "
4
Sept.
Sigrid Olsen, ugift
1887
Onsø pr Fredrikstad
Havegt. 43
fra den katolske menidghet i Fredrikstad5
27 Sept.
Helene Müller, enke
1846
Kristiania
Urtegt 31
fra den kat. St Olafs menighet6
31. des
John Solegaaard, handelsreisende,
                           handelsreisende, gift
1879
"     "
Helgesensgt. 10
"         "           "
katolske kirke
2

7
"    "
Clara   "     " f. Sørum, hustru
1878
Fredrichstad
"        "
"             "8
"   "
Sr. Alkantara(?), sygepleierske, ugift.
1883
Tyskland
Urtegaten 31
fra den katolske menighet i Breslau19121912
1.
15 Juni
Antonio Rouban, fabrikarbeider, gift (med
                            blyant aperaturmester)

1877
Polen
Kirkegaaardgate 23
fra den katolske menighet i Sverige
katolske
1

2.
15 Juni
Maria    "      "  f. Donaihi(?), hustru
1887
Berlin
"     "     "
"                  "
       "


3.
15 Juni
Maria Magdalena "    barn
1906
Riga
"             "
"                   "4.
2 Juli.
Søster Gemma Arndt. sygepleierske. ugift.
1867
Tyskland.
Urtegaten 31.
fra den katolske menighed i Tromsø.5.
24 Aug.
Søster Sodalis(?) Moeser, sygepleierske, ugift
1888
Neustadt.
Tyskland.
Urtegaten. 31.
fra den katolske menighed i Breslau. Tyskland.6.
24 Aug.
Henrik Gerard Klop prest. ugift.
1872.
Zalt-Bommel. Holland.
Urtegaten. 29.
fra den katolske menighed i Bergen.7
26 Aug.
Joseph Keck. gift. fabrikarbeider.
1872.
Elsass
Tyskland.
Thorvald Meyersgaten 18.
fra den katolske menighed i Reiningen, Tyskland.
katolske kirke.
3.

8.
"      "
Marie Keck, f. Mettmann. hustru.
1872
Reiningen
Tyskland.
"            "
"                "
           "


9
"     "
Marie Keck,
1897.
Reiningen
Tyskland.
"           "
"             "
           "


10.
1 Nov.
Ragnhild Johansen   ugift
1892
Kristiania
Urtegaten 24.I
fra den katolske i Southfort.
England
           "


11.
31 Dec.
Harald Møller. kontorist. gift.
1878.
Fredericia
Danmark
Schweigaardsgaten 58.
fra den katolske St. Olafs menighed.
Hustruen tilhører den danske folkekirke.

Erklæring om børnenes katolske opdragelse er git.
Aar 1913
      A. Optagne i menigheden. Aar 1913

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1.
15 Januar
Herman Josef Van der Velden
1875
Helden (Holland
Urtegt 29
Fra St. Olafs katolske menighet i Kristiania2.
1 februar
Konstantin Kriger, arbeider  gift
1886.
Polen
Sarsgt. 2
Fra den katolske kirke i Sverige
Katolsk


3.
     1     "
Maria Kostonisiski, hustru gift.
1885
"
"
"
"


4
27 april
August Mühleder fabriksmester.  gift.
1872.
Elberfeld.
Karlstedgt. 11
Fra statskirke i Tyskland.
katolsk
4

5
27   "
Ole Martinius Kolsrud, kontorist, ugift.
1894
Drammen.
Hvalstad
Fra statskirke6
18 mai
Frans Ruzanski  maler  gift
1875
Krakan
Haakonsgt 20
Fra den katolske kirke i Sverige
katolsk
6.

7
"      "
Ewa Ruzanski  f. Rembarts
1888
Sirosbaritze
"      "
"                 "
"


8
"      "
Maria     "
1901
Krakan
"      "
"                "
"


9
"      "
Stanislaus
1905
Maribo
"       "
"                "
"


10
"       "
Marta
1907
Malmø
"       "
"                "
"


11
"       "
Anton
1909
"
"       "
"                "
"


12
"       "
Wladyslaus
1911
"
"       "
"               "
"


13
"       "
Gertrud Kujaweniska  (pleiebarn)
1902
Gölkovo
"       "
"               "
"


14
21 Juli
Harald Möller, kontorist. gift
1878
Fredericia Danmark
Schweigaardsgt 58
Fra den katolske st. Olafskirke i Kristiania
(hustru statskirke)
1.
Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit
15
21    "
Pasquale Vettese (arbeider) gift.
1890
Italien
Grønlandsleret 35
"           "           "
hustru tilhører intet samfund
1.
Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit
16
28 Aug.
Gesant(?) Jaconelli (musikant  gift).
1887
Italien
Gruegt 18
Fra den kat. kirke i Stockholm
katolsk
1

17
"     "
Marie Concetta Valenta(?) (hustru
1886
"
"        "
"
"
1

18
30   "
Edvardo Filbert Jaconelli (barn
1903
Kristiania
"        "
"
"


19
21 sept
Henrik Thimme arbeider gift
1847
Tyskland
Göteborgsgt 51
Fra den kat kirke i Bergen
statskirken
3.

20
21    "
Victoria Henrikke Thimmedatter
1894
Bergen
"         "
"Aar 1913A. Optagne i menigheden.
Aar 1913
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
21.
1 okt.
Clara Brygge,  husholderske ugift.
1879
Emdetten Tyskland
Urtegt. 29.
fra den katolske kirke i Porsgrund22
5   "
Antonia Marie Sanzeki ugift sygepleierske
1886
Mocker b/Thorn W.P.(?)
Urtegt 31
fra den kat. kirke i Breslau.23
23 okt.
Johannes Bøhn ugift kontorist
1892
Fagerlid i Maalselven.
Grorud (gaard)
fra statskirken24
24 okt.
Gustaf Frans Rusekke. murer gift
1871
Danzig
Platougt. 6
Fra den katolske kirke i Hamburg

3

25
"     "
Mathea              "        f. Nilsen  hustru
1867
Aas
"
"

"

26
"     "
Minda(?) Borghild "   ugift
1893
Christiania
"
"27
"     "
Ragna               "           "
1898
Drammen
"
"28
"     "
Georg               "           "
1903
Aas
"
"29
"     "
Aerna Maria    "            "
1908
Hamburg
"
"30
"     "
Arthur Herman "           "
1910
"
"
"31
12 dec.
Marie Therese Olsen f. Weyer gift. hustru
1894
Kristiania.
Brinkensgt 25
fra den katolske St. Olafs. menighet her
manden tilhører statskirken

Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit.
Aar 1914
      A. Optagne i menigheden. Aar 1914

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
21 mars
Amalie Agnes Varolin f. Bergstrøm gift hustru
1893
Fredrikshald
Schæfersgt. 10
fra den katolske menighet i Fredrikshald
manden tilhører statskirken
1
Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit.
2
22    "
Johanna Maria Pedersen f. Heier gift. hustru
1897
Kristiania
Sexesgt. 5
fra den kat. St. Olafs menighet her.
manden tilhører statskirken
Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit.
3
6 april
Richard Georg Stefan Rötzer gravør gift.
1888
Landshut Bayern
Tøiengt 45
fra den katolske St. Olafs menighet her
hustru tilhører statskirken

Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit.
4
28   "
Olaf Larsen  konduktor.     gift
1880
Fredrikshald
Skien.
fra den katolskirke i Fredrikshald

1

5
28   "
Johanne Larsen f. Peddersen "
1869
Fredriks(??)
"
"6
22 mai
Kasparra Pettersen ugift, tjenestepike
1890
Fredriksstad
Haakonsgt 164
fra den katolske kirke i Fredriksstad7
24 sept.
Wenzel Rirek  gift, kurvmaker
1888
Böhmen, Østerrik
Schweigaardsgt 83
fra den katolske kirke i Böhmen

2.

8
"      "
Antonia Rirek  f. Schmidt  gift. hustru
1893
"       "
"       "
"           "

"

9
14 - 10
Josef Thielemann pølsemaker. gift.
1882
Volksmaren Tyskland
Kjølberggt 23 kamp(?)
Fra den katolske St. Olafsmenighet her.
hustruen tilhører statskirken.
 
Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit.
10
24 - 12
Sigrid Ottersen  tjenestepike ugift
1898
Fredriksstad
Urtegt. 31
Fra statskirken


Er lovlig utmeldt av  statskirken


Aar 1915
      A. Optagne i menigheden. Aar 1915

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
16-4
A(?) Konvalenski skomaker  gift
1880
Russisk Polen Hammerfestgt 2
Fra den katolske kirke i Sverige
katolsk
6

2
16-4
Konstance f. Maxzienska, hustru
1879
"      "
"        "
"                  "

"

3
17-4
Adolf Verbraken,  prest  ugift
1884
Belgien
Urtegt. 29
Fra den katolske i Tromsø4
11-5
Karoline Pyajkowski(?) f. Johnsen  gift
1886
Kristiania
Skjelsdrupsgt(?) 13
Fra den katolske kirke i Breslau

1

5
4-6
Dagny Nilsen, pensioniste  ugift
1874
Kristiania
Urtegt 31
Fra den katolske St. Olafs menighet her.6
22-8.
Hans Hanssen maskinist.  gift.
1876
"
Schweigaardsgt.
Fra statskirken
katolsk
1
Er lovlig utmeldt av statskirken
7
22-8
Egil Olsen,  elev,  ugift.
1900
"
Birkelundsgt 1
"         "


 "     "           "       "          "
8
22-8
Gertrud Bongart  hustru  gift
1887
Tyskland
Kirkegaardsgt. 20
St. Olafs kat menighet her
manden tilhører statskirken
1
Erklæring om barnenes katolske opdragelse er avgit.
9
22-8
Willem Bongart  mekaniker  gift.
1880
"
Kampen
"        "         "
katolsk
1

10
23-8
Annette Paulsen  hustru  gift
1868
Tønsberg
Urtegt 4
Trondhjems katolske menighet
katolsk


11
"   "
Arthur        "       maskinist  ugift.
1888
Trondhjem
"    "
"                "
"


12
"   "
Viktoria      "      tjenestepike   ugift
1896
"
"     "
"                "
"


13
"    "
Vilta(?)       "      arbeider   ugift
1900
"
"     "
"               "
"


14
23-8
Emil Abry  fabriksmester  gift
1872
Reinhweilen(?) Mülhausen
Marselisgt. 24
Fra Tyskland (katolsk kirke)
katolsk
4

15
"   "
E. Abry  hustru                  "
1871
Crefeldt
"           "
"             "              "
"


16
"   "
Paula  Abry                    ugift.
1900
Kristiania
"            "
"             "             "
"


17
"   "
Sr. Metrandis Jarosch sykepleierske  ugift
1864
Schlesien
Urtegt. 31
Fra den kat. menighet i Hammerfest18
7/9
Petrus Ugen, sogneprest, ugift
14/6
1863
Luxemburg
Urtegaten 29
Fra den katolske kirke i Harstad19
8/9
Anna Magdalena Olava Aarrestad, husbestyrerinde,  ugift
1/11
1864
Ekersund
Urtegaten 29
Fra St. Olafs menighet i Xia20
19/10
Klara Dagny Karlsen, husholderske,  ugift
22/12
1888
Kristiansund N.
Urtegt. 29
Fra den katolske menighet i Harstad21
24/10
Josef Pisvarvarczyk(?), gift, støberiarbeider
1887
Rajsko et Gallizien
Rolstadgt. 7III(?) Fra den katolske kirke i Gallizien22
24/10
Rosalia Gileta Pisvarvarczyk(?), hustru
1893
Illibosv(?) et Gallozvene(?) "
"23
"
Michail Tilka, gummiarbeider paa Norske remfabrik, gift
23/5
1874
Temesvar i Ungarn
Lakkegt. 30
kjelderetage
Fra den katolske menighet i Kjøbenhavn24
"
Anna Tilka f. Ochotni
24/11
1872
Hochstreblau i Westpreussen
"
"


(med blyant: Utelukket)
25
"
Maria Bertha Elisabeth Tilka
19/7
1899
Berlin
"
"

4

Aar 1916
      A. Optagne i menigheden. Aar 1916

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
22/1
Søster M. Synkletia, sygepleierske, ordensperson og forstanderinde, f. Helene George, ugift
15/5
1863
Berlin
Urtegaten 31
Den katolske menighet i Trondhjem

____

___

____
2
3/3
Gesardo(?) Valente, musiker
1888 4/4
S. Biagio in stalva
Sørligt. 2.IV 2den opg.
Gøteborg

3


3/3
Filomena Valente, hustru f. Arcari
188611/8
S. Biagio
"
"3
4/3
Josef Savraz, seildukfabrik. arbeider  gift
1887 5/1
Gallizien
Urtegt. 29
Den katolske
kirke i Gallizien4
"
Parascevia Savraz f. Weida, seildukfabrikarbeiderske, hustru til nr. 3.
1891 5/4
Gallizien
"
"5
27/3
Aagot Melby f. Sylvander, enke, modeforretning
1874
9/10
Kristiania
Toftesgt. 59III(?)
Katolske Kirke i
Kjøbenhavn.

1

6
28/4
Ludvik Wisniewski, støper, enkemand
1864
12/9
Kalisk i Russisk(?) Polen
Markveien 22I
Den  katolske menighet
i Xia St. Olav7
11/5
Joseppe Maeski, musiker, gift
29/3
1868

Parma
Italien
Gruegt. 20
Den katolske kirke i Parma
Katolsk
5

8
12/5
Anton Kaszmarczyk, gasverkarbeider, gift.
26-12
1886
Wonsos sogn, guv. Pivtkow i Russisk Polen
Kolstadgt. 7
Den katolske kirke i Polen
Katolsk
2

9
12/5
Bronislawa Kaszmarczyk f. Jambar, hustru.
31-12
1890
Russisk-Polen
Kolstadgt. 7 "
"
"

10
14/10
Henrik Michel van Zyl, garver, gift.
11-11
1867
Utrecht i Holland
Thjemsveien 39I
St. Katharina katolsk
menighet i Utrecht (Holland).
Katolsk
2

11
14/10
Gerarda Maria v. Zyl f. Otto, hustru
17-3
1870
Utrecht
"
"
"


12
"
Wilhelmine M. C(?). v. Zyl, syerske, ugift
12-9
1896
"
"
"
"


13
"
Cornelia H. M. v. Zyl, syerske, ugift
10-5
1898
"
"
"
"


14
"
Johanna C. v. Zyl, syerske, ugift
10-10
1899
"
"
"
"


15
19-10
Anton Drazdak, fhv. gartner, gift
13-2
35
Zickow i
Bøhmen
Ljabroveien 14I
katolske menighet i
Bergen
katolsk
2
Anton Dr. 24-3 1902 f. i Bergen
Franz Dr. 1-12 1904  --     ---
16
_
Elisa Regina Amalie Dr. f. Nedrebø, hustru
3-2
1877
Kinn ved Florø
__
__
__


17

Astrid Elisa Drazdak, datter, ugift
3-9
1896
Bergen
__
18
28-10
René Higelin, fabrikformand, gift
5/4
1893
Eilenburg
Provius(?) Sachsen
Schweigaardsgt. 61bI 2den opg. tv.
St. Olavs menighet her
katolsk


19
_
Emilie Higelin f. Grünhuber, hustru
13-3
1889
Burghausen
in Niederbayern
__
__
__


20
24-10
Sr. Vanda f. Anna Siedlaczak,
sygepleierske, ugift
4.7
1888
Ratibor i
Schlesien
Urtegt. 31
Den katollske kirke
i Hamburg21
30-10
Johanna Cæcilia Blom,
sproglærerinde, ugift.
19.1
1861
Hamburg
Urtegt. 31
St. Olafs menighet
i Kristiania.22
1-3
Calrisabeth(??) Breuer f. Lachtanska, gift.
1891
Russisk Polen
Enerhaugsgt 52
Den katolske kirke
i Polen
evangelisk-luthersk
3
Erklæring om barnenes katolske opdragelse avgit.


Aar 1917
      A. Optagne i menigheden. Aar 1917

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).
1
1-1
Inga Aurora Ustvedt, f. Sæter, gift
1885
Tromsø
Søndre Abildsø i Østre Aker ved Ekeberg
Katolsk menighet i
Fredriksstad
lutherske

Erklæring om barnenes katolske opdragelse avgit.
2.
25-3
Karen Margrethe Petra Christiane Møller
f. Hansen, gift
1884
Fredericia
Schweigaardsgt. 58B
Den danske folkekirke
katolske
2

3
2-4
Josefa Aloysie Nymann f. Langner, gift
1890
Kristiania
Urtegaten 36I
Katolske menighet i Stockholm
Svenske statskirke
1
Erklæring om barnenes katolske opdragelse avgit.
4
14-4
Magdalena Kluska, enke, f. Kolek
arbeiderske paa en tobakfabrik
1879
1-6
Russisk-Polen
Urtegt. 29II
St. Olavs menighet
Toldbodgt. 28II
____
2

5
12-5
Karen Kristiansen Fredsvold, fabrikarbeiderske, ugift
1889
5-8
Ø. Toten
Stenstrupsgt. 1
Luth. Statskirke


Utmeldelsesattest fra Statskirken er forevist
6.
12-5
Maren Kristiansen Fredsvold,
fabrikarbeiderske, ugift
1889
5-8
Ø. Toten
Stenstrupsgt. 1 Statskirken


                          Do
7.
29-7
1915
Fredrik Schønnemann, schweitser, ugift
1890
Kristiania
Eidsvold hos gaardbruker Even Bosshoug.
St. Olavs menighet
 Kristiania8
1-6
Albert Kayl, staalverk-ingeniør, paa Kampens mekaniske verksted, gift
1882
18-6
Niederpallen i Luxemburg
Sinsenbakken
i Kristiania
Katolske kirke
i Luxemburg
Katolske kirke
2
Flora Kayl f. 23-10 1904 i Niederpallen Luxemburg.
9.
"
Fanny Kayl f. Weyler
hustru
1882
10-5
Luxemburg
___
____
___

Yvonne Kayl f. 19-3 1911 i Eich Luxemburg.
10
"   
Flora Kayl, barn
1904
23-10
Luxemburg
___
___11
"
Yvonne Kayl, barn
1911
19-3
Luxemburg
___
___12
1-9
Dybarry Adelheide Mynther Petersen, ugift tjenestepike
1896
16/2
Fredriksstad
Urtegaten 29
Fra St. Olavs menighet
i Kristiania13
14-12
Karen Josefine Hansen, ugift, ekspeditrice
1899
Kristiania
Schweigaardsgate 87
Fra statskirken


Lovlig utmeldt 14. desember 1917.
14
8-11
Karl Duda, maler, gift
1894
Wien
Enerhaugsgate 5
Fra katolsk menighet i Sverige
Egtefællen katolsk
2

15
8-11
Marie Duda f. Levaj, gift
1897
Neufeld i Ungarn
"       "
"          "
 
"


Aar 1918
      A. Optagne i menigheden. Aar 1918

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
o
Datum for optagelsen.
Den optagnes fulde navn 0g borgerlige stilling med tilføiende af oplysning, om han (hun) er ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt.
Fødsels-

aar.

Fødested

(sogn eller by).

Bopæl.
Fra hvilket kirkesamfund (statskirken eller andet) er vedkommende traadt over? For gifte personers vedkommende oplysning om, hvilket kirkesamfund egtefællen tilhører. Antal børn under 15 aar. Anmerkninger
(saasom angaaende erklæring om børnenes religionsopdragelse, afgiven overensstemmende med dissenterlovens § 14, samt, forsaavidt vedkommende er traadt over fra statskirken, om, at han har vedkommende sogneprests attest for at være lovlig udmeldt).

1
1-1
Mikael Herman Günther, prest, ugift
1870
Obersdorf i Tyskland
Urtegaten 29
Fra St. Olavs katolske menighet i  Kria2.
6-1
Jørgen Severin Taxt Jørgensen, kaptein, gift
1879
Arendal
Nordstrand
Fra statskirken
Egtefællen luthersk
6
Lovlig utmeldt av statskirkrn 14/12 1917.
3
20-1
Frans Gotsche, spinderimester, gift
1896
Bøhmen
Bryn
Fra katolsk menig-
het i Sverige
Egtefællen katolsk
1

4
20-1
Adelheid  "   f. Pfeipher, hustru
1898
"    "
"   "
"           "5
21-8
Irene Eleonora Elieson, f. Rosasco, hustru
1894
Kristiania
Strømmen st.
Fra St. Olavs katolske menighet i  Kria Egtefællen tilhører
statskirken
1
Erklæring om barnenes katolske opdragelse avgit
6
21-8
Sidoine(?) Amalie Gulbrandsen, f. Rudolf, hustru
1893
Kristiania
Heimdalsgt. 40
Fra St. Olavs katolske menighet i  Kria. Egtefællen tilhører
statskirken

Erklæring om barnenes katolske opdragelse avgit
7
29-9
Adolf Bernard Lithauer, gift, portefeulle-arbeider
1873
Berlin
Heimdalsgate 42
Fra den tysk evangeliske kirke
Hustruen katolsk
1

8
13-10
Inga Marie Abrahamsen, f. Fenkelsen, hustru
1869
Arendal
Toftesgate 57
Fra statskirken
Egtefællen tilhører
statskirken
3
Lovlig utmeldt av statskirken 9/2 1918.
9
13-10
Alva Jacomini, f. Nilsen, hustru
28/8
1886
Stockholm
Urtegaten 5
Fra den svenske statskirke
Egtefællen katolsk
2