Hallvardsfondet

I 2018 ble idéen om Hallvardsfondet lansert og et utkast til investeringsmandat ført ned på papiret. Året etter ble Finansieringsstrategien vedtatt av Finansrådet og Menighetsrådet, som beskriver hvordan vi skal fremtidssikre menighetens økonomi. I 2020 gjennomførte Menighetsrådet en kort avtalegirokampanje, før pandemien slo til. Kampanjen ga allikevel effekt og avtalegirobidragene har økt vesentlig de siste par årene. Finansrådet vedtok at økningen i avtalegirobidrag sammenlignet med 2018 skulle avsettes til Hallvardsfondet. For 2019 til 2021 var denne summen på kr 103.000. I slutten av 2021 bestemte Finansrådet å i tillegg avsette en million kroner i startkapital til fondet.

Finansrådet har gleden av å meddele at første innskudd i Hallvardsfondet ble gjort i dag 14. juli 2022. 100% av fondet står i et globalt aksjeindeksfond ved navn KLP AksjeVerden Indeks. Fondet skal ta oss inn i fremtiden og er en langsiktig plassering som vil bidra til menighetens økonomiske sikkerhet. Fondet skal bygges over tid og Finansrådet vil vurdere ytterligere innskudd hvert halvår. (Oppdatert 03.08.22)

Informasjon fra før

St. Hallvard menighet driver et aktivt arbeid for å bli økonomisk uavhengig statlige tilskuddsordninger. Dette gjør vi gjennom vår finansieringsstrategi. Strategien går ut på å styrke antallet faste givere og årlig avsette en andel av menighetens driftsoverskudd til et fond. Dette fondet har vi kalt Hallvardsfondet.

Finansieringsstrategien og opprettelsen av Hallvardsfondet ble behandlet i Menighetsrådet 5. november 2019 og i Finansrådet 7. november og 12. desember 2019. Oslo katolske bispedømme er orientert i brev til bispedømmets finansråd datert 4. februar 2020.

Hallvardsfondet investerer i et globalt indeksfond med 100% vekting i aksjer. Resonnementet for valg av investeringsstrategi er nærmere drøftet i forklaringen til Finansieringsstrategien. Fondet søkes bygget opp over tid inntil det kan bære uttrekk som tilsvarer hele menighetens årlige driftskostnad.

Hallvardsfondets investeringsmandat

Formål med fondet

Fondets formål er å omgjøre en andel av dagens overskudd til en fremtidig finansieringskilde som kan dekke opp for bortfall av offentlige tilskudd.

Forvaltningen av fondet

Fondets midler skal plasseres i et globalt aksjeindeksfond med størst mulig diversifisering og lavest mulig forvaltningskostnad som samtidig hensyntar etiske forvaltningsprinsipper.
Menighetens finansråd velger kontofører og fond og vedtar årlige fondsavsetninger.

Prinsipper for forvaltningen

  1. Å ta del i den globale verdiskapningen gjennom eierskap av selskapsaksjer sikrer en langsiktig akseptabel gjennomsnittsavkastning.
  2. Minimeringen av forvaltningsavgifter sikrer mest mulig overskudd til fondet.
  3. Investering i et globalt indeksfond maksimerer diversifiseringen og minimerer risiko knyttet til valg av forvalter, valg av aksjer og sektormessig og geografisk konsentrasjon og sikrer at man oppnår en avkastning mest mulig lik markedsavkastningen.
  4. Kirkens tidsperspektiv er evig. Kirken kan derfor dra nytte av en langsiktighet i sin fondsforvaltning som få andre investorer er forunt. Å forbli i markedet uavhengig av kortsiktige svingninger og fortsette å kjøpe når andre selger er kilden til langsiktig avkastning.
  5. Når man oppnår en forvaltningskapital tilsvarende 25 ganger menighetens årlige driftskostnader, kan Finansrådet vedta å ta ut maksimalt 4% av fondets totalverdi årlig til dekking av menighetens drift. Den gjenværende kapitalen vil med en historisk gjennomsnittsavkastning sikre fondets langsiktige bærekraft.