Hallvardsfondet

St. Hallvard menighet driver et aktivt arbeid for å bli økonomisk uavhengig statlige tilskuddsordninger. Dette gjør vi gjennom vår finansieringsstrategi. Strategien går ut på å styrke antallet faste givere og årlig avsette en andel av menighetens driftsoverskudd til et fond. Dette fondet har vi kalt Hallvardsfondet.

Finansieringsstrategien og opprettelsen av Hallvardsfondet ble behandlet i Menighetsrådet 5. november 2019 og i Finansrådet 7. november og 12. desember 2019. Oslo katolske bispedømme er orientert i brev til bispedømmets finansråd datert 4. februar 2020.

Hallvardsfondet investerer i et globalt indeksfond med 100% vekting i aksjer. Resonnementet for valg av investeringsstrategi er nærmere drøftet i forklaringen til Finansieringsstrategien. Fondet søkes bygget opp over tid inntil det kan bære uttrekk som tilsvarer hele menighetens årlige driftskostnad.

Hallvardsfondets investeringsmandat

Formål med fondet

Fondets formål er å omgjøre en andel av dagens overskudd til en fremtidig finansieringskilde som kan dekke opp for bortfall av offentlige tilskudd.

Forvaltningen av fondet

Fondets midler skal plasseres i et globalt aksjeindeksfond med størst mulig diversifisering og lavest mulig forvaltningskostnad som samtidig hensyntar etiske forvaltningsprinsipper.
Menighetens finansråd velger kontofører og fond og vedtar årlige fondsavsetninger.

Prinsipper for forvaltningen

  1. Å ta del i den globale verdiskapningen gjennom eierskap av selskapsaksjer sikrer en langsiktig akseptabel gjennomsnittsavkastning.
  2. Minimeringen av forvaltningsavgifter sikrer mest mulig overskudd til fondet.
  3. Investering i et globalt indeksfond maksimerer diversifiseringen og minimerer risiko knyttet til valg av forvalter, valg av aksjer og sektormessig og geografisk konsentrasjon og sikrer at man oppnår en avkastning mest mulig lik markedsavkastningen.
  4. Kirkens tidsperspektiv er evig. Kirken kan derfor dra nytte av en langsiktighet i sin fondsforvaltning som få andre investorer er forunt. Å forbli i markedet uavhengig av kortsiktige svingninger og fortsette å kjøpe når andre selger er kilden til langsiktig avkastning.
  5. Når man oppnår en forvaltningskapital tilsvarende 25 ganger menighetens årlige driftskostnader, kan Finansrådet vedta å ta ut maksimalt 4% av fondets totalverdi årlig til dekking av menighetens drift. Den gjenværende kapitalen vil med en historisk gjennomsnittsavkastning sikre fondets langsiktige bærekraft.