Gamle kirkebøker

Som en forberedelse til St Hallvard kirkes jubileum i mai 2015, har vi gått gjennom noen av menighetens første kirkebøker. Klikk på lenkene under for å se informasjonen i disse bøkene (bøkene åpnes i ny fane).

Den katolske kirke var i Norge for vel 100 år siden regnet som en dissentermenighet. I byarkivet i Oslo heter det om Dissentermenighetenes innberetninger: “Dissenterloven av 27. juni 1891 påla prester og forstandere å sende årlige innberetninger over fødte, døde, ekteviede, utmeldte og innmeldte i menighetene til “den borgerlige Overøvrighed”. Tidligere måtte de hvert år sende fullstendige medlemslister til stiftsdireksjonen hvert eneste år.”

I samsvar med dette heter St. Hallvards eldste kirkebok Ministerialbog for St Halvard’s katholske menighed i Kristiania. “Ministerialbok” kaltes den kirkebok som sogneprestene i statskirken hadde ansvar for å føre, til forskjell fra f.eks. “klokkerbok” som var klokkerens ansvar.

Denne eldste kirkeboken er nå i avskrift lagt inn på St. Hallvards egen nettside, fordelt på tre filer:
Den første filen dekker alle delområdene:

A. Indmeldte i Menigheden.
B. Udmeldte eller Udflyttede af Menigheden.
C. Fødte.
D. Begravede og Dødfødte.
E. I Ægteskab Inntraadte.
F. Menighedens Lemmer den 31te December 1890 (og 1891og 1892)

Den andre filen dekker årene 1893-1894 men bare delområde F.

Den tredje filen dekker årene 1895, 1896,1898 og 1900, men bare delområde F.

Sort skrift viser avskrift av den originale innførsel med blekk i kirkeboken. Rød skrift er derimot avskriverens kommentarer som f.eks. er brukt for å opplyse om at noe er ført inn med blyant (med blyant) eller der teksten ikke har latt seg tolke. Usikker tolkning er markert med (?).

Neste kirkebok dekker tidsrommet 1892-1918, fordelt på følgende 6 filer:

A. Optagne i menigheden
B. Udmeldte af menigheden
C. Levende fødte
D. Dødfødte
E. Egteviede
F. Døde

Her følger avskrift av kirkeboken for de kirkelige handlinger som sognepresten selv har ført (til forskjell fra den myndighetspålagte som fins over) i tabelloppsett med latinsk tekst for tidsrommet 1890-1927.

Avskriften omfatter tidsrommet 1890-1918 for å holde oss til Riksarkivets bestemmelse om bare å offentliggjøre de deler av kirkebøkene som er eldre enn 100 år. Avskriftens innhold er fordelt på 4 filer:

Døpte i tiden 1890-1918
Konfirmerte i tiden 1891-1918
Gifte i tiden 1891-1918
Døde i tiden 1890-1892

Døde etter 1892 finnes ikke i denne kirkeboken, men er oppgitt i en annen kirkebok som beskrivende tekst på latin.