Månedlig Arkiv: september 2021

Laudato Si’- Kjærlighet på det politiske område

Befrielsen fra konsumorientert likegyldighet

Ikke alle er kalt til å delta direkte i det politiske liv, men innen samfunnet vokser det et stort mangfold av ulike organisasjoner som arbeider for det felles gode og for vern av både det naturlige og det urbane miljøet.

Noen tar seg for eksempel av et offentlig sted (en bygning, en fontene, et monument som står og forfaller, et landskap, en plass) for å bevare, renovere, forbedre eller forskjønne det som tilhører fellesskapet.

Rundt disse bygges eller fornyes relasjoner, og nye sosiale nettverk oppstår. Slik befrir et fellesskap seg fra konsumorientert likegyldighet.

Disse handlingene fremmer en felles identitet, en historie som huskes og videreformidles. Slik tar man vare på verden og de fattigstes livskvalitet med en solidarisk sans som også er bevissthet om at vi lever i et felles hjem som Gud har betrodd oss.

Disse fellesaksjonene kan bli intensive åndelige erfaringer når de er uttrykk for hengiven kjærlighet. (LS 232)

Laudato Si’- Kjærlighetens sivilisasjon

Om å leve en ‘beskyttelsens kultur’

En kjærlighet som viser seg i små tegn på gjensidig omsorg, er også sivil og politisk og manifesterer seg i alle handlinger som søker å bygge en bedre verden.

Kjærlighet til samfunnet og engasjement for det felles gode er en fremragende form for nestekjærlighet, som ikke bare angår foholdet enkeltmennesker imellom, men også makrorelasjoner – sosiale, økonomiske og politiske sammenhenger.

Derfor har Kirken stilt opp ‘kjærlighetens sivilisasjon’ som ideal for verden. For å gjøre samfunnet mer menneskelig, mer menneskeverdig, må kjærligheten i det sosiale liv – politisk, økonomisk og kulturelt – få fornyet verdi og gjøres til vedvarende og høyeste norm for all aktivitet.

I disse rammene og sammen med betydningen av de små daglige gestene, beveger den sosiale kjærlighet oss til å reflektere over større strategier for å stanse miljø-ødeleggelser og oppmuntre til en ‘beskyttelsens kultur’ som gjennomtrenger hele samfunnet.

Når noen erkjenner Guds kall til sammen med andre gripe inn i disse samfunnsdynamikkene, må han/hun huske at dette er en del av hans/hennes spiritualitet, som er å utøve nestekjærlighet og som på denne måten modnes og helliggjøres. (LS 231)

Laudato Si’- Kjærlighetens ‘lille vei’

Aldri la en anledning går fra deg til et vennlig ord eller et smil

Den hellige Thérese av Lisieux’ eksempel inviterer oss til å praktisere kjærlighetens “lille vei”, aldri la en anledning gå fra seg til et vennlig ord, et smil, små gester som signaliserer fred og vennskap.

En helhetlig økologi består også av enkle dagligdagse gester som bryter med voldens, utnyttelsens og egoismens logikk. Og vice versa: En verden med et overdrevet forbruk er også en verden hvor livet i alle sine former blir mishandlet. (LS 230)