Apostelen Filip forkynner (Apg 8,4-8.26-40)

De som var blitt spredt under forfølgelsen, drog fra sted til sted og forkynte evangeliet. Blant dem var Filip, som var dratt ned til en by i Samaria, og forkynte Kristus der. Og alle som én ble folk grepet av det budskap han forkynte og de jærtegn han gjorde: Mange ble befridd fra vanhellige ånder, som fór ut av dem under høye skrik, og mange lamme og vanføre ble helbredet. Så gleden var stor i byen.

Da talte Herrens engel til Filip og sa: «Bryt opp og gå sørover, ned på veien fra Jerusalem til Gaza; den er øde.» Og Filip brøt opp og gikk.

Da kom det nettopp forbi en etiopisk hoffmann, som hadde en høy stilling hos etiopernes dronning Kandake – han var hennes skattmester. Han hadde vært på pilgrimsferd til Jerusalem og vendte nå tilbake; han satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Og Ånden sa til Filip: «Gå bort til vognen der og hold deg nær til den!» Filip løp frem, og da han hørte at det var profeten Jesaja han leste, spurte han: «Forstår du også hva du leser?» Etioperen svarte: «Hvordan skulle jeg vel kunne det uten noen til å forklare det for meg?» og så innbød han Filip til å stige opp ved siden av ham. Men det avsnittet av Skriften som han var i ferd med å lese, var dette:

«Som et får er han blitt ført bort for å slaktes, som et lam, som stumt lar seg klippe, slik åpner han ikke sin munn. I sin fornedrelse er han blitt nektet rettferdighet, hvem skal fortelle om hans efterslekt? For hans liv er blitt slettet fra jorden.»

Hoffmannen vendte seg til Filip og sa: «Vær så snill å si meg hvem profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Filip til orde og begynte, ut fra dette skriftstykket, å forkynne ham evangeliet om Jesus.

Som de kjørte langs veien, kom de til et oppkomme. Og hoffmannen sa: «Her har vi vann; er det noe til hinder for at jeg kan bli døpt?» Så bød han vognen å stanse, og Filip steg med hoffmannen ned i vannet og døpte ham. Men i det samme de steg opp igjen, førte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ikke mer til ham. Han drog imidlertid lykkelig videre. Filip derimot traff man senere i Azot, og på sin vei forkynte han evangeliet i alle de byer han kom igjennom, helt til han nådde Caesarea.