I fellesskap gjennom påsketiden – Konfliktløsning på apostlenes vis

Refleksjon over dagens lesning (Apg 6,1-7) – Diakonvervet blir til

I de dager økte tallet på disipler stadig. På denne tid begynte imidlertid de gresktalende å klage over at deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen, til fordel for de jødisktalende. Da sammenkalte de tolv hele disippelflokken og sa: «Det ville ikke være rett av oss å forsømme forkynnelsen av Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Nei, brødre: Velg heller ut syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige, så skal vi sette dem til dette vervet. Selv skal vi derimot fortsatt stå for bønnen og forkynnelsen av ordet.» Dette forslaget syntes hele forsamlingen vel om, og så valgte de Stefanos, en mann fylt av tro og av hellig Ånd, og videre Filip, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselytt fra Antiokia. Disse førte de frem for apostlene, som under bønn la hendene på dem. (Apg 6,1-6)

Konfliktløsning på apostlenes vis. Spennende! Ethvert dedikert fellesskap – også vi i St. Hallvard – kjenner det: Hvert medlem har sin egen historie, sin egen kultur og sine egne vaner. Dess tettere medlemmene er knyttet sammen, dess vanskeligere kan det bli å holde ut ulikhetene. Før eller siden blir det konflikt.

Det er bra når stridighetene blir diskutert åpent. Det er en forutsetning for å finne en løsning. Apostlene gir oss et godt eksempel på hvordan det kan gjøres: Alle blir delaktige, det blir innkalt til allmøte. Det letes etter personer som har evne og talent til å minske differansene og løse problemene (her: mennesker som kjenner godt til den gresk-talende delen av gruppen og kan om nødvendig tolke).

Disse velegnede personene blir ikke bare sent av garde for å begynne med sine oppgaver. Nei, apostlene ber sammen med dem og legger hendene på dem. På den måten får de bekreftet sitt oppdrag. De kan i deres arbeid stole på bønnen til apostlene og hele menigheten.

Hver menighet (og kanskje også andre grupper) burde prøve å løse konfliktene på denne måten:
Alle skal være delaktig;
de som kan bidra til en god løsning, får ansvar;
og hele prosessen blir båret av felles bønn.