Månedlig Arkiv: mai 2021

I fellesskap gjennom pinsen – Den hellige Ånd knytter oss sammen

Refleksjon over en tekst til andre pinsedag, Ef 1,3.13-19 – Må den hellige Ånd gir lys til hjertets øyne

At vi har to festdager i pinsen understreker hvor viktig denne kristne pinsefeiringen er. Pinsen står dermed på lik linje som jul og påske som også har to festdager. Det blir liksom en trinitarisk fest-triologi.

På denne andre pinsedagen fokuseres det – mer enn på første pinsedag – på dimensjonen kirke og menighet. Ingen mottar den hellige Ånd for å fryde seg over denne gaven tilbaketrukket i sitt eget rom. Den som blir fylt av Ånden, kalles til å knytte sitt troslivs tråd til trådene av andre troende. Det hører vi i brevet til Efeserne:

Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var lovet oss, han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet.
Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. (Ef 1,3.13-19)

Thomas Merton (1915-1968), trappistmunk og fredsforkjemper, sa: “Det finnes mye mindre ting som vi kanskje blir nektet når vi ber om dem. Men når vi ber om å motta den hellige Ånd, så vil vi aldri bli nektet det.”

Den hellige Ånd knytter oss sammen – som et stort kors, vertikalt og horisontalt. Vertikalt er vi mennesker på jorden forbundet med Gud i himmelen. Horisontalt er vi knyttet til hverandre, til alle andre mennesker og til skaperverket. I sitt brev til Efeserne gir Paulus vitnemål om disse to åndserfaringer. Han er dypt takknemlig for fellesskapet av de troende og finner strålende og trøstefulle ord for å beskrive Åndens gjerninger:

Må den hellige Ånd gir lys til hjertets øyne, så vi får innsikt i det håp han har kalt oss til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror!

I fellesskap gjennom pinsen – Send ut din Ånd…

Refleksjon over dagens tekster, preken v/p. Ragnar – … og alt blir omskapt!

Da dagen for pinsefesten opprant, var de samlet alle som én. Da hørtes plutselig et brus i luften, lik et veldig uvær som nærmet seg. Det fylte hele huset de befant seg i, og noe som lignet tunger av ild kom til syne, de delte seg og senket seg over hver enkelt av dem. I samme øyeblikk ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, alt etter hva Ånden gav dem å forkynne. (Apg 2,1-4)

Kjære venner, 
I lesningen vårt i dag får vi høre at det var på Pinsedag at Den Hellige Ånd ble utøst over apostlene, med den effekt at de gikk ut på gatene og forkynte Det Glade Budskap på alle slags språk. Vi vet altså nøyaktig hvilken dag og hva som skjedde, men denne utøsingen av Den Hellige Ånd er ikke en isolert historisk hendelse, selv om den ligger langt tilbake i tid. Vår egen menighet er en smeltedigel av forskjellige kulturer – så selv i dag forkynnes Det Glade Budskap på alle slags språk – selv om ingen nødvendigvis taler i tunger, slik apostlene gjorde. 

Pinsedag er den dag som med rette kalles for Kirkens fødselsdag. Men den markerer mye mer enn den spede begynnelsen til en institusjon. Denne dagen markerer starten på Den Hellige Ånds virke gjennom Kirken, men det er også en dag som markerer hvordan hver og en av oss kan oppleve en personlig pinse. 

Den Hellige Ånd inspirerer og opprettholder; arbeider i det stille; i bakgrunnen; i alle våre dagligdagse gjøremål; i våre liv og i menneskene rundt oss. Den Hellige Ånd er tilstede der mennesker ber. Og når vi tror og stoler på Jesus, da styrker Ånden vår tro og fyller oss med sine gaver. 

Les videre her.
Bilde: Benediktinerklosteret Dormitio på Sionsberget i Jerusalem, mosaikk: Den hellige Ånd blir utgytt over Maria og disiplene

Lovsangskveld med St. Elisabethsøstrene

Pinseaften, lørdag 22. mai 2021 kl. 17.30-18.30, vil St. Elisabethsøstrene lede sakramentstilbedelse med lovsang strømmet LIVE fra st. Hallvard kirke.
Alle er hjertelig velkommen til å delta åndelig og digitalt. Klikk på spilleren til høyre på denne siden eller søk på “st Hallvard menighet” så dukker bildet opp. Lovsangkvelden er kun tilgjengelig på nett 1 uke i etterkant.
Velkommen til å be sammen med oss, og god pinse til dere alle!