I fellesskap gjennom påsketiden – «Jesus lever!»

Refleksjon over søndagens evangelium Luk 24,35-48 – «Fred være med dere!»

Plutselig stod Jesus selv der midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Forskrekket og engstelige trodde de det var et gjenferd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere redde? Og hvordan kan dere tvile fremdeles? Se på mine hender og mine føtter: Det er jo meg. Rør ved meg og se selv: Et gjenferd har da ikke kjøtt og knokler, som dere ser jeg har.»
Men fremdeles stod de der fulle av vantro og undring – de våget ikke tro for bare glede. Da sa Jesus: «Har dere noe å spise?» De gav ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. (Luk 24,36-43)

«Jesus lever» – det er det sentrale påskebudskapet. En påkjenning for troen! Som denne gang for disiplene, så er Jesu død og oppstandelse like uforståelig for oss i dag. Lukas tar oss med inn i situasjonen da disiplene begynner så smått å begripe hva som har hendt med deres mester. Jesus lever – til tross for at han var død!

Først er de skremt. Så hører de hans fredshilsen, de ser merkene etter hans sår. Det må være den samme person som døde på korset?! Fortsatt er de ikke helt overbevist. Jesus går enda et skritt lengre: Han spiser sammen med dem, det tydeligste tegn på hans identitet. De to disiplene i Emmaus gjenkjente ham da han spiste sammen med dem. Gjenkjenner vi Kristus når vi tar imot hostien?

Disiplene gjenkjenner ham under måltidet. Hvor ofte har de ikke spist sammen med ham? Deres redsel blir til glede. Å feire sammen Eukaristi (forhåpentligvis snart igjen!) lar også oss skjønne: Jesus lever – og sammen med ham lever jeg! Gud skje lov, takk og pris!

Et lite gullkorn til slutt: Takknemlighet er en nøkkel til lykken. Man kan ikke være takknemlig og samtidig ulykkelig.
(Piet van Breemen SJ)

I fellesskap gjennom påsketiden – Konfliktløsning på apostlenes vis

Refleksjon over dagens lesning (Apg 6,1-7) – Diakonvervet blir til

I de dager økte tallet på disipler stadig. På denne tid begynte imidlertid de gresktalende å klage over at deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen, til fordel for de jødisktalende. Da sammenkalte de tolv hele disippelflokken og sa: «Det ville ikke være rett av oss å forsømme forkynnelsen av Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Nei, brødre: Velg heller ut syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige, så skal vi sette dem til dette vervet. Selv skal vi derimot fortsatt stå for bønnen og forkynnelsen av ordet.» Dette forslaget syntes hele forsamlingen vel om, og så valgte de Stefanos, en mann fylt av tro og av hellig Ånd, og videre Filip, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselytt fra Antiokia. Disse førte de frem for apostlene, som under bønn la hendene på dem. (Apg 6,1-6)

Konfliktløsning på apostlenes vis. Spennende! Ethvert dedikert fellesskap – også vi i St. Hallvard – kjenner det: Hvert medlem har sin egen historie, sin egen kultur og sine egne vaner. Dess tettere medlemmene er knyttet sammen, dess vanskeligere kan det bli å holde ut ulikhetene. Før eller siden blir det konflikt.

Det er bra når stridighetene blir diskutert åpent. Det er en forutsetning for å finne en løsning. Apostlene gir oss et godt eksempel på hvordan det kan gjøres: Alle blir delaktige, det blir innkalt til allmøte. Det letes etter personer som har evne og talent til å minske differansene og løse problemene (her: mennesker som kjenner godt til den gresk-talende delen av gruppen og kan om nødvendig tolke).

Disse velegnede personene blir ikke bare sent av garde for å begynne med sine oppgaver. Nei, apostlene ber sammen med dem og legger hendene på dem. På den måten får de bekreftet sitt oppdrag. De kan i deres arbeid stole på bønnen til apostlene og hele menigheten.

Hver menighet (og kanskje også andre grupper) burde prøve å løse konfliktene på denne måten:
Alle skal være delaktig;
de som kan bidra til en god løsning, får ansvar;
og hele prosessen blir båret av felles bønn.

I fellesskap gjennom påsketiden – Den vise Gamaliel

Refleksjon over dagens lesning (Apg 5,34-42) – Er det av Gud, kan det ikke ødelegges

En av Rådets medlemmer reiste seg; det var en fariseer ved navn Gamaliel, lærer i Loven og en mann som hele folket så opp til. Han gav ordre om at mennene skulle føres utenfor et øyeblikk, og sa så: … Befatt dere ikke med disse menneskene, men la dem gå! For dersom det er menneskeverk, dette de har fore, da går det til grunne; men, er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Og vokt dere, så det ikke blir Gud dere en dag finner dere i strid med!»
Dette rådet vant bifall. De kalte inn apostlene, gav dem en omgang stokkepryl, forbød dem å forkynne i Jesu navn, og løslot dem så. Og apostlene forlot Sanhedrin, lykkelige over å være funnet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld. Og uten opphør, dag etter dag, i templet som i hjemmene, underviste de og forkynte Jesus som Messias. (Apg 5,34-35.38-42)

Historien fra i går fortsettes. Apostlene har blitt ført foran Sanhedrin, rådet av yppersteprestene og fariseerne. Peters frimodige tale i rådet blir tatt ille opp (se i går). Men nå reiser det seg en advokat blant rådmennene, en vis fariseer med navn Gamaliel som kommer med kloke råd. Resultatet blir at apostlene får de mulighetene de trenger. De blir satt fri. Stokkepryl er ille. Men siden de ikke blir dømt til døden, må og kan de nok tåle det.

Gamaliel er en autoritet. Hans ord teller. Apostlene kan puste lettet ut. De blir banket opp, men kan fortsette sin forkynnelse. Gamaliel var apostelen Paulus’ lærer. Hans visdom finnes i de mange brevene som Paulus’ har etterlatt oss. Vi befinner oss i godt selskap når vi følger Gamaliels råd.

Gud bekrefter det som tjener livet. Vi må være tålmodige og lytte etter Guds ‘ja’.

Men hva skjer med dem som volder livet skade? I Marias Magnificat hører vi at Gud ‘støter de mektige fra tronen’: Apostlene forkynner det og Kristus er selve svaret: De som ikke tjener livet, har ikke det siste ordet! Heller ikke hvis det i første omgang virker som om de vinner.

I fellesskap gjennom påsketiden – En må adlyde Gud fremfor mennesker

Refleksjon over dagens lesning Apg 5,27-33

I de dager brakte de apostlene med seg og førte dem frem for Sanhedrin. Ypperstepresten tok dem i forhør: «Vi hadde,» sa han, «gitt dere strengt forbud mot å undervise i denne mannens navn; ikke desto mindre har dere fylt hele Jerusalem med deres lære – og dertil vil dere gjøre oss ansvarlige for hans død!» Peter og apostlene svarte: «En må adlyde Gud fremfor mennesker. Våre fedres Gud har oppvakt Jesus, han som dere drepte ved å henge ham på marterpelen. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd og gjort ham til høvding og frelser, for å føre Israel til omvendelse og la det få tilgivelse for sine synder. Alt dette er vi vitner om, vi og den hellige Ånd, som Gud har gitt dem som adlyder ham.» Dette svaret gjorde dem nå fullstendig rasende, og de bestemte seg for å ta dem av dage.

Peter og de andre apostlene kjenner åpenbart ikke frykt . Til tross for at det de sier er livsfarlig. For en forskjell til natten da Jesus ble arrestert . Da flyktet alle disipler og Peter nektet tre ganger av frykt for sitt eget liv. Hanen gol som bevis på hans forråd (se også refleksjonen i forgårs, første avsnitt). Men nå bekjenner han frimodig at Jesus er frelseren og at apostlene er vitner, ‘vi og den hellige Ånd’ (!). For en forståelse av egen verdighet, for et vitnesbyrd for budskapets sannhet! «En må adlyde Gud fremfor mennesker.» Sterke ord som gjør hans motstandere rasende.

Budskapet ble første gang hørt i julenatten. Englene forkynte for hyrdene: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Jesus er regningsmannen. Dette budskapet står fast – punktum. Når de mektige griper til sine eldgamle, skitne midler av vold, tortur og henrettelse, så har apostlene Gud på sin side. Det vet de og derfor kan de forkynne sin tro og vitne frimodig om Jesus frelseren uten å være redd. Hvordan reagerer du hvis du blir utfordret til å bekjenne din tro? Kunne du bruke apostlenes ord ovenfor? Har du noen gang opplevd at du måtte adlyde Gud mer enn menneskene?

Messer på Nesodden og i Frogn kommune


Frogn og Nesodden kommune har nå fått lettet tiltak. Det betyr at vi kan feire gudstjeneste med inntil 20 personer i disse kommuner. Det blir messe i Frogn kirke kl. 11.30 og i Skoklefall kirke kl. 13.30 denne søndag. Påmeldingen skjer på billett.katolsk.no. Alle dere som bor i andre kommuner, ber vi fortsatt om å være tålmodige.