HV0RDAN VÆRE FELLESSKAP I ST. HALLVARD MENIGHET? VELKOMMEN TIL TEMADAG 18. MARS.

Hvordan være fellesskap i St Hallvard menighet?

I april 2016 hadde vi temadagen “Hva vil det si å være katolikk i Norge i dag?” som del av St Hallvard menighets jubileumsfeiring. Temadagen ble avsluttet med ønsker om en fortsatt samtale, om å se mer på hvordan vi sammen kan bygge menigheten som fellesskap, på tvers av de mange skillelinjer, slik som blant annet språk og nasjonal bakgrunn.

Å være kirke, å være menighet er temaer som pave Frans gjentatte ganger tar opp.

Hvordan kan vi alle bidra til fellesskap sammen i St. Hallvard fremover? Hva slags fellesskap er dette? Og hvordan sikre at ingen faller utenfor? Dette er utgangspunktet for oppfølgning av temadag i 2016, med ny temadag 18 mars 2017.

Å bygge menighet, å være fellesskap, skjer stort sett ikke gjennom festtaler og temadager. Vi er fellesskap i messene i kirken vår, og i katekesen der barna samles på tvers av morsmålene hjemme. I hverdagmessen på norsk, der knapt noen er født i Norge. Eller på den årlige Familiehelgen på Mariaholm. Vi bidrar aktivt til fellesskapet i den årlige Maria-prosesjonen i Oslo, på tvers av menighetene. Og ikke minst på St. Hans-feiringen i menigheten.

Menighetsfellesskapet skapes og erfares i det daglige og ved de spesielle anledningene; i liturgien i kirkerommet og ved felles måltider og aktivitet i menighetssalen; og ikke minst gjennom alle de personlige båndene som knyttes oss i mellom, der samtale, bønn, omsorg og vennskap er blant stikkordene, men også gjennom tjeneste for fellesskapet.

Men så gjenstår spørsmålet, hvem er dette “vi” som sørger for at vi får skapt, gjenskapt og erfart det katolske fellesskapet i en menighet i Norge som St. Hallvard? Det er et brokete vi, der mye skiller oss. For å bygge sammen må vi se på hva som – tross alt – forener oss, på hva som gir fellesskapet dets mening. Dette vil være fokus på temadagen i mars, der vi vil ha tre temadeler, samt felles messe og måltid.

Målsetningen er todelt, og vi tar utgangspunkt i ting som kom frem på temadagen i 2016 (temadel I). Først er det viktig i seg selv å skape rom for felles samtaler og erfaringsutveksling, med mulighet for dialog, dette vil være en sentral del av temadagen (temadel II under). Men utover prosessen med å forstå og kjenne hverandre bedre, er andre målsetning å konkretisere hva vi sammen kan bidra med i St Hallvard det kommende året for å bygge og være fellesskap i menigheten (temadel III under).

Program for dagen

09.45       Kaffe/te
10.00       Velkommen og dagens program
10.10       Innledning til tema med bakgrunn  (Marta Bivand Erdal)
10.30       Messeforberedelse    (alle deltar, noe forberedt av grupper) (Ela Hembel)
11.00       Messe
11.45       Lunsj
12.30       Innledning: Fra pave Frans om å tenke kirke og  fellesskap (Bernt Gulbrandsen)
12.40       Samtaler i grupper om erfaringer med fellesskap i menigheten
13.05       Plenumsamtale (kort tilbakemelding fra gruppene og  felles utveksling) (Bernt)
13.45       Kaffe/te og kort pause
13.55       Innledning: Fellesskap, bidrag og aktiviteter i  St Hallvard (Marta Bivand Erdal)
14.00       Samtale i grupper om konkrete aktiviteter for  fellesskap i St Hallvard i 2017/2018

  1. a) St Hans-feiringen;
  2. b) Maria-prosesjon;
  3. c) diakonalt arbeid;
  4. d) katekese og barne- og ungdomsarbeid;
  5. e) eksisterende arrangement;
  6. f) nye initiativ

14.30       Tilbakemelding til plenum og plenumsamtale (Marta)
15.15       Avsluttende kommentar fra sogneprest og  menighetsrådsleder
15.30       Takk for i dag!

KALLSMESSE TORSDAG 2. MARS

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Torsdag 2. mars ber Oslo katolske bispedømme imidlertid for kall til legordenene. I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Etter messen inviterer legdominikanere, legfransiskanere, legpicpus og legmarister til «kirkekaffe» og en kort presentasjon av de ulike legordenene.

VELKOMMEN!