Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Hvor foregår miljøutdannelsen?

Miljøutdannelsen finner sted i mange sammenhenger: skolen, familien, media, katekse og andre steder. God opplæring i unge år planter såkorn som kan bære frukt livet igjennom. Jeg vil likevel fremheve viktigheten av familien.

Det er i familien vi først lærer å vise kjærlighet og respekt for livet, som for eksempel riktig bruk av ting, orden og renslighet, respekt for det lokale økosystemet og omsorg for alle skapninger.

I familien finner en helhetlig oppdragelse sted, som gjør oss i stand til harmonisk å vokse i personlig modenhet. I familien lærer vi å spørre uten å kreve, å si “takk” som uttrykk for ekte takknemlighet for det vi har fått, å kontrollere aggressivitet og grådighet og be om tilgivelse når vi har gjort noe galt. Disse enkle gestene av ærlig høflighet hjelper til å bygge en kultur for felles liv og respekt for våre omgivelser.

Politiske institusjoner og ulike andre foreninger er også betrodd å fremme folks forståelse. Det gjelder også Kirken. Alle kristne forsamlinger har en viktig rolle å spille i miljøutdannelsen.

Det er også mitt håp at seminarer og formasjonshus gir opplæring til ansvarlig enkelhet, takknemlig betraktning av verden, omsorg for fattiges behov og vern av miljøet.

Mye står på spill, derfor er det ikke bare maktinstitusjoner som med nødvendighet må sanksjonere mot angrepene på miljøet, det er like nødvendig at vi passer på hverandre og oppdrar hverandre (LS 213 og 214).

Bilde: Peterskirkens kuppel, Roma (HHM)

Laudato Si’ – Fred med seg selv

Naturen er fylt med ord om kjærlighet

Ingen kan modnes i tilfreds enkelhet uten fred med seg selv. En riktig forståelse av spiritualiteten består til dels i å utvide vårt begrep om fred, som er mye mer enn fravær av krig.

Menneskets indre fred er nært knyttet til ivaretakelse av økologien og det felles gode, for når den leves autentisk, reflekteres den i en likevektig livsstil, som, sammen med evnen til undring, fører oss til en dypere forståelse av livet.

Naturen er fylt med ord om kjærlighet, men hvordan kan vi høre dem midt i den konstante støyen, i de vedvarende og enerverende distraksjonene, eller i kulten av det ytre? (LS 225)

Kanskje kan vi benytte litt av denne søndagen for å øve oss i å lytte til ‘naturens ord om kjærlighet’?

Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Våre små handlinger forandrer verden

Vi må ikke tro at våre små handlinger for miljøet ikke vil forandre verden. De kommer samfunnet til gode, for de bærer frukt utover de vi kan konstatere, og fremkaller en godhet som har en tendens til å spre seg, selv om vi ikke ser det.

Videre vil utviklingen av en slik adferd gi oss tilbake følelsen av vår egen verdighet, gi oss større dybde i tilværelsen og erfaring av at livet på jorden er verdt til å leve (LS 212).

Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Små daglige handlinger som bidrar umiddelbart til å forbedre miljøet

En god miljøutdannelse bør føre til at det utvikles gode vaner. Kun ved å pleie sunne dyder vil et uegennyttig økologisk engasjement være mulig. En person som har råd til å bruke og forbruke mer, men som på regulær basis setter varmen ned og tar på seg mer klær, er et eksempel på de overbevisninger og holdninger som hjelper til å verne om miljøet.

Det er noe opphøyet over forpliktelsen til å ta vare på skaperverket gjennom små daglige handlinger, og det er godt å se hvordan utdannelsen kan bidra til en reell endring i livsstil.

Oppdragelsen til miljøansvarlighet kan fremme handlemåter som har umiddelbar og betydelig innflytelse på miljøet,
– som å unngå bruk av plast og papir,
– redusere vannforbruket,
– søppelsortering,
– bare å lage så mye mat som kan spises opp,
– vise omsorg for andre levende vesener,
– benytte offentlig kommunikasjon eller dele fremkomstmiddel med andre,
– plante trær,
– slå av unødig lys.

Alt dette viser en generøs og verdig kreativitet som bringer frem det beste i mennesker. Å bruke noe på ny heller enn å kvitte seg med det, kan – når beveggrunnene er gode – være en kjærlighetshandling og uttrykk for vår egen verdighet (LS 211).

Bilde: kantarellen.no

Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Hvordan kan en god miljøutdanning se ut?

Miljøutdanningen har utvidet sine siktemål. Mens den til å begynne med hovedsakelig var opptatt av vitenskapelig informasjon, bevisstgjøring og å unngå miljøfarer, inneholder den nå en kritikk av modernitetens myter (individualisme, ubegrenset fremskritt, konkurranse, konsumisme, uregulerte marked), basert på en instrumentell rasjonalitet.

Miljøutdanningen søker også å gjenopprette ulike nivåer av økologisk likevekt:
– den indre med seg selv,
– den solidariske med den andre,
– den naturlige med alle levende vesener
– og den åndelige med Gud.

Miljøutdannelse burde forberede oss på dette spranget i retning av mysteriet, som gir en økologisk etikk dens dypeste mening. Det trengs oppdragere som evner å utvikle pedagogiske veier til en økologisk etikk, og slik hjelper til virkelig å vokse i solidaritet, ansvarlighet og medfølende omsorg.